26 พฤษภาคม 2563

โพสต์27 พ.ค. 2563 01:52โดยไม่ทราบผู้ใช้

    คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) นำโดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการฯ สพป.นครปฐม เขต 2  นางกัญญา อิ่มใจ นางเสาวภา คนเที่ยง นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นายพิจารณ์ ดิษฐประชาและนางสาวนาฏลดา     ภู่ประเสริฐ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนดังกล่าว โดยลงพื้นที่ในกลุ่มโรงเรียน ท่าจีนก้าวหน้าจำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดเดชานุสรณ์และโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน   โดยร่วมเก็บข้อมูล พูดคุย สอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านช่องทาง On-Air และ Online รวมทั้งรับทราบปัญหา/อุปสรรคที่พบ พร้อมให้กำลังใจ คำแนะนำ ร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะครูในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์พิเศษครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเกิดเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง...โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้


Comments