29 กรกฏาคม 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:42โดยไม่ทราบผู้ใช้

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาครูให้สามารถนำทักษะกระบวนการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีนางสาวจิริสุดา  ภักดีศุภผล   ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง  และนางสาวชฏาภรณ์   ใยย่อง  ครูโรงเรียนวัดบางหลวง เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต พร้อมสื่อการเรียนการสอนComments