8-13 พฤษภาคม 2563

โพสต์14 พ.ค. 2563 04:02โดยไม่ทราบผู้ใช้

    คณะครู  ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการ

ศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 เพื่อรับทราบข้อปัญหา และชี้แจงผู้

ปกครองถึงแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่บ้าน


Comments