ชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน


ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต ๒
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99_Page_1.jpg
คลิกที่ภาพดูภาพขยายประกันคุณภาพ
วัฒนธรรมคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
คลิกที่ภาพ ดูภาพขยาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การประกันคุณภาพภายใน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E9.jpg
คลิกที่ภาพ ดูภาพขยาย

แนวทางการทำข้อสอบอัตนัย
การพัฒนาการเขียนย่อความ

แนวทางการทำข้อสอบอัตนัย
การพัฒนาการเขียนเรื่องจากภาพ

PLC ระดับโรงเรียน

เส้นทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

        Test-Blueprint NT ป.3
Test-Blueprint ONET ป.6
Test-Blueprint ONET ม.3

Comments