ppt

เรียนรู้เทคนิคการสร้างงานใน Power Point
 การทำวงล้อมหัศจรรย์ >>> คลิก
 การทำภาพ Jigsaw  >>> คลิก
 >>> คลิก
 >>> คลิก
 การสร้างเกมเปิดป้ายจับคู่ >>> คลิก
  >>> คลิก
  >>> คลิก
  >>> คลิก
 >>> คลิก
 >>> คลิก
 >>> คลิก
 >>> คลิก
Comments