โรงเรียนประชารัฐ


รายชื่อโรงเรียนประชารัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
1073180133 วัดบางพระ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี
1073180139 วัดพุทธธรรมรังษี ลานตากฟ้า นครชัยศรี
1073180184 วัดบางภาษี คลองนกกระทุง บางเลน
1073180212 วัดนิลเพชร นิลเพชร บางเลน
1073180208 วัดบัวหวั่น บัวปากท่า บางเลน
1073180174 วัดบางหลวง บางหลวง บางเลน
1073180180 วัดศิลามูล หินมูล บางเลน
1073180253 บานคลองโยง มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล
1073180240 วัดเชิงเลน (นครใจราษฎร) บางช้าง สามพราน
1073180238 บานบางประแดง บ้านใหม่ สามพราน
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

https://plus.google.com/photos/109792760885146779362/albums/6304784564445117313?sort=1
การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ
โรงเรียนประชารัฐ สพป.นครปฐม เขต 2
วันที่ 7 ก.ค. 2559 
ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2  

    นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธาน ในการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพระ วัดพุทธธรรมรังษี วัดบางภาษี วัดบัวหวั่น วัดนิลเพชร วัดศิลามูล วัดบางหลวง บ้านบางประแดง วัดเชิงเลน บ้านคลองโยง เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ซึ่งระบบงานย่อยภายในเกี่ยวกับ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปใช้บริหารจัดการภายในได้อย่างครบถ้วน โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน (นายหนึ่ง ภุมมาลา) มาให้ความรู้ในการปฏิบัติการในครั้งนี้ และทางศูนย์ ITEC จะได้ขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดในโอกาสต่อไป ชมอัลบั้มภาพ > คลิก
    โปรแกรมระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา smss 
(School Management Support System : SMSS) จุดเด่นของโปรแกรมคือเป็นโปรแกรมที่เปิดให้ใช้ฟรี ทีมงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ติดตั้งเองได้ ใช้ง่าย สามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้ มีเมนูเช็คนักเรียนเข้าเรียนรายคาบ สนับสนุนครอบคลุมการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน

 E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ความคืบหน้าการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2559 >>> คลิก
 บทบาทของผู้รับผิดชอบระดับเขตตรวจราชการในโครงการ “โรงเรียนประชารัฐ” >>> คลิกแนวคิด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการจัดการศึกษา
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านDigital Technology
ในโรงเรียนประชารัฐ

เป้าหมาย : เพิ่มประสิทธิภาพด้าน Digital Technology 

กลไกการขับเคลื่อน :   
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดรับกับระบบหลัก (Digital Infrastructure) > ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS โดยพัฒนา Web Site ของโรงเรียน และต่อยอดให้สัมพันธ์กับระบบ SMSS 
พัฒนาครู > เพิ่มศักยภาพด้าน ICT และทักษะการสื่อสาร 
พัฒนาหลักสูตรการอบรมครูด้าน ICT > ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy)

สิ่งที่ควรเพิ่มเติมควบคู่กัน : 
พัฒนาหลักสูตรการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย การเรียนรู้ 3R x 8C ตลอดชีวิต 
3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithenmatics-คิดเลขเป็น
8C คือ 
- Critical Thinking and Problem Solving : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ไขปัญหาได้
- Creativity and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม
- Cross-cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม
- Collaboration teamwork and leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
- Communications information and media literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ
- Computing and ICT literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี
- Career and learning skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้
- Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานสำคัญของทักษะขั้นต้นทั้งหมด และเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจำเป็นต้องมี
พัฒนาหลักสูตรการอบรม การใช้ 4 H ในโรงเรียน สู่การวิจัยรูปแบบ(แบบจำลอง) ของหน่วยงาน
บูรณาการจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา สู่การพัฒนานวัตกรรมผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ และการฝึกทักษะทางอาชีพและการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)

อนนท์ ศรีพิพัฒน์Comments