ศาสตร์พระราชา


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/15%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg

23 หลัก การทรงงาน หลัก 23 ข้อ ในการทรงงานของในหลวง > คลิก
 3 หัวใจ..“การศึกษา” ในหลวง ร.9 ทรงฝากไว้ > คลิก
 9 คำที่พ่อสอน คลิก 
 1 ความรู้ตน คลิก
 2 ความเสียสละ คลิก
 3 ความซื่อสัตย์ คลิก 
 4 ความอ่อนโยน คลิก
 5 ความเพียร คลิก
 6 ความรับผิดชอบ คลิก
 7 ความพอเพียง คลิก 
 องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/racha/20621885_2010935845792670_2513075468824890338_n.jpg?attredirects=0

4 กลยุทธ์ ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ Thailand 4.0 

    1.ปรับลดเนื้อหา สอนเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นใช้ในชีวิตจริงเท่านั้น อย่านำทุกเรื่องเข้าห้องเรียน

    2.ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกครั้งทุกวิชาทุกชั่วโมงที่สอน ควรมีกิจกรรมฝึกอ่านเชิงวิเคราะห์ เขียนเชิงวิเคราะห์และนำเสนอเชิงวิเคราะห์ เน้นให้พึ่งตนเองทุกขั้นตาม "ศาสตร์พระราชา" 

    3.ปรับชิ้นให้สะท้อนมาตรฐาน เน้นทักษะการคิดขั้นสูง Graphic Organizer การทำงานเป็นกลุ่ม 

    4.ปรับวิธีการวัดผลเน้น Assessment For Learning (AFL) เน้นเฝ้าระวังพัฒนาผู้เรียนเป็นหลัก http://www.qlf.or.th/Home/Contents/1205

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
“The King’s Journey” Learning Passport 
(ฉบับไฟล์ PDF)
                 เส้นทางภาคเหนือ (ตอนบน) คลิก
                 เส้นทางตะวันตก คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออก > คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก คลิก
                 เส้นทางภาคเหนือ (ตอนล่าง) > คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) > คลิก
                 เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) > คลิก
                 เส้นทางภาคกลางและกรุงเทพมหานคร > คลิก
                 เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก (อันดามัน) > คลิก
วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ > คลิก

สารคดีชุดที่ 1 : วิชาปรุงไทยในใจคน 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ > คลิก

สารคดีชุดที่ 2 : วิชาชลปราการ 
เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก > คลิก

สารคดีชุดที่ 3 : วิชาหลอกฟ้า 
ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ > คลิก

สารคดีชุดที่ 4 : วิชานิเวศปฐมวัย
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี

สารคดีชุดที่ 5 : วิชาหมอดิน 
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จ.ราชบุรี > คลิก

สารคดีชุดที่ 6 : วิชาปลูกรักษ์ 
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ > คลิก

สารคดีชุดที่ 7 : วิชาธรรมชาติสามัคคี 
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก > คลิก

สารคดีชุดที่ 8 : วิชาตำนานพันธุ์ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร > คลิก

สารคดีชุดที่ 9 : วิชารักแรงโน้มถ่วง 
โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จ.สุโขทัย > คลิก- หนังสือหลักราชการ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์ > คลิก 

- ศาสตร์แห่งสุข > คลิกComments