รายงานการประเมินตนเอง

แบบรายงานการประเมินตนเอง


กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................................. ระดับชั้น ............................ โรงเรียน .................................................
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด .................................... / สาระ ..........................
วันที่ ............เดือน ...........................พ.ศ. 2557                     เวลา  .............. นาที


1. ข้อสอบก่อนเรียน ...................................

2. การวินิจฉัยนักเรียนก่อนเรียน ....................

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ .........................

4. ข้อสอบหลังเรียน ....................................

5. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ......................

            ลงชื่อ                                 ผู้รายงาน
                   (                               )
Comments