เรื่องแจ้ง


เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561

โพสต์3 ม.ค. 2561 22:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 23:33 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]

วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ


24 ธ.ค.61  แจ้งคำสั่งการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ / กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ) > คลิก

24 ก.ย.61 เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 > คลิก

17 ก.ค.61 เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกล (Tele Conference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 

13 ก.ค.61 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก

6 ก.ค.61 เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 15 ปี ส่งผลงานภาพวาด เข้าประกวดงาน International Children’s Pictures Biennale ภายใต้หัวข้อ ”Joy of Tashkent” ในหัวข้อ ดังนี้ 
1) "The World of childhood", "My Motherland" 
2) "The World in which I Live" 
3) "My drean" และ 
4) "Uzbekistan that I know" 
- จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ณ กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
- ผู้สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ สำนักงาน International Children's Pictures Biennale Office สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ > คลิก 

4 พ.ค.61 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบ การวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 > คลิก

9 เม.ย.61 แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก

2 เม.ย.61 ประกาศเรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา > คลิก

16 ก.พ.61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก

15 ก.พ.61 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (15 ก.พ.61) > คลิก 

15 ก.พ.61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 
    รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 > คลิก
    รอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561
  หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้
สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือก
รายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

 8 ก.พ.61 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561 > คลิก

26 ม.ค.61 ประกาศการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

23 ม.ค.61 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน > คลิก

29 ธ.ค.60 เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก

13 ธ.ค. 60 เรื่อง การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 13 ธ.ค. 60 > คลิก 

**************

เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2560

โพสต์7 ก.พ. 2560 00:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:01 โดย Webmaster Supervisory ]


 วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ
27 ธ.ค.60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ > คลิก

27 ธ.ค.60 แจ้งส่งคำสั่งหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

26 ธ.ค.60 ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก

30 พ.ย.60 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

28 พ.ย.60 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7638 เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เอกสารแนบ 1. หนังสือแจ้ง ผอ.เขต.  2. หนังสือแจ้ง ศธจ. 

1 พ.ย.60 ด่วนที่สุด (แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
    1. แจ้ง สพท.ทุกเขต > คลิก
    2. แจ้ง สศศ. > คลิก
    3. แจ้ง กศจ.ทุกจังหวัด > คลิก 
ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

16 ต.ค.60 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับหนังสือชุดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ที่ห้องธุรการ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

20 ก.ย.60 แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2560 > คลิก

12 ก.ย.60 แจ้งประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ > คลิก

11 ก.ย.60 แจ้งการเก็บข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ รร.ที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557 > คลิก

8 ก.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก

7 ก.ย.60 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก

 24 ส.ค.60 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  > คลิก 

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ > คลิก

22 ส.ค.60 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี >>> คลิก

16 ส.ค.60 แจ้งประกาศผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 > คลิก

 7 ส.ค.60 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
 แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 > คลิก

3 ส.ค.60 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก

21 ก.ค.60 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก

11 ก.ค.60 ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลว. 11 ก.ค. 60 > คลิก

23 มิ.ย.60 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
 โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

19 มิ.ย.60 ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … ร่างฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  > คลิก

15 พ.ค.56 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก

14 มี.ค.60 เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
 อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๙/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
 เอกสารแนบ
    > หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    > โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย > คลิก
    > โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

7  มี.ค.60 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก 

24 ก.พ.60 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ > คลิก

***************

เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2559

โพสต์26 ม.ค. 2559 04:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:09 โดย Webmaster Supervisory ]

วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ
  
21 ธ.ค.59 แจ้งการแก้ไขเฉลยและการส่งผลสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 > คลิก 

16 ธ.ค.59 แจ้งการส่งข้อมูลผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบการนำส่งข้อมูลสารสนเทศฯ ในลักษณะ online ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 59 > คลิก 

12 ธ.ค59 เผยแพร่สื่อ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก

 8 ธ.ค.59 แจ้ง รร. เลื่อนการรับข้อสอบ Pre O-NET จากเดิมวันที่ 9 ธ.ค. 59 เป็นวันที่ 15 ธ.ค. 59 (เอกสารแนบ)

24 พ.ย.59 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี” ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครปฐม
      ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดศึกษาแนวทางดำเนินการและนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสอดคล้องกับ
 นโยบายการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (เอกสารแนบ)

2 พ.ย.59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
 พลศึกษา" (เอกสารแนบ)

1 พ.ย.59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะจัดโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างชวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษาในสังกัด โดยจะมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560
      จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัดทราบ ซึ่งจะรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการครูและ
 บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส่งมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)

25 ต.ค.59 แจ้งโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประชุมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยระบบ VDO Conference ในวันที่
 29 ต.ค. 59  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 (เอกสารแนบ

 25 ต.ค.59 แจ้งเชิญประชุมปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference
 วันที่ 27 ต.ค. 59  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม (เอกสารแนบ

 20 ต.ค.59 เรื่อง การประชุมพัฒนาทางไกล : พัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน
 เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 1, ระยะที่ 2 และโรงเรียนคู่ขนาน ร่วมประชุมในวันที่ 25-26 ต.ค. 59 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 มหามงคล (เอกสารแนบ)

21 ต.ค.59 แจ้งเลื่อนการประชุมพัฒนาทางไกล : พัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค. 59 ณ โรงเรียน
 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ออกไปโดยไม่มีกำหนด 

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งสนามสอบและรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET ชั้น ม.3  (เอกสารแนบ)

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งสนามสอบและรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6  (เอกสารแนบ)

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (เอกสารแนบ)

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เอกสารแนบ)

30 ก.ย.59 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 6 ราย (เอกสารแนบ)

18 ส.ค.59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตน สู่ครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21" (เอกสารแนบ)

18 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และโรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษา ของศูนย์สะเต็มศึกษา
 ภาคกลางตอนล่าง (เอกสารแนบ)

22 ก.ค.59 เรื่อง เชิญชมนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 (เอกสารแนบ)

22 ก.ค.59 เรื่อง แจ้งศูนย์อาเซียนประจำอำเภอ (รร.พระตำหนักสวนกุหลาบฯ / รร.วัดบางหลวง / รร.วัดอนหวาย / รร.วัดกลางครูเวียง)
 จัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในวันอาเซียน 8 ส.ค. 2559 (เอกสารแนบ)

 12 ก.ค.59 เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (เอกสารแนบ

 11 ก.ค.59 เรื่อง แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล (เอกสารแนบ)

26 พ.ค.59 เรื่อง การติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้
 และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (เอกสารแนบ

24 พ.ค.59 เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรงานประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (เอกสารแนบ
    - ขอเลื่อนกำหนด กำหนดการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2559 (เอกสารแนบ

8 เม.ย.59 เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-3  
 เนื่องจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แจ้งเลื่อนการอบรมรุ่นที่ 2 จากเดิมวันที่ 5-7 พ.ค. 59 
 เป็นวันที่ 13-15 พ.ค. 59  ตามหนังสือที่ ศธ 04059/ว 1426 ลว. 5 เม.ย. 59 (เอกสารแนบ)

 27 มี.ค.59 แนวปฏิบัติ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) > คลิก

18 มี.ค.59 เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (เอกสารแนบ

2 ก.พ.59 เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร  (เอกสารแนบ

 28  ม.ค.59 เกณฑ์คุณภาพรายโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารแนบ)

25 ม.ค.59 เรื่อง: การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ ว๑๕ และ รายละเอียดช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดทำงโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) การรับชมการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง ดังนี้
   1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
       1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band True Visions ช่อง 180 หรือ 64 GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD) DTV ช่อง 64
             และ 252 Sunbox ช่อง 112 PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110 Samart ช่อง 46
       1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
       1.3 http://www.etvthai.tv/
       1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
       1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติกำร Android
   2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทางช่องทางดังนี้
       www.obec.go.th
       www.obectv.tv
       www.etvthai.tv/stream/home.aspx
       (เอกสารแนบ)

 25 ม.ค.59 เรื่อง  ส่งเครื่องมือประเมินอ่าน-เขียน ของสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ. 
 ให้รายงานเข้าระบบ E-MES ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559  ชั้น ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6  | คู่มือการประเมิน

 4 ม.ค.59  เรื่อง  การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 อ้างถึงหนังสือ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ ศธ 04059/ว 10 ลงวันที่ 4 ม.ค. 59 
     จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมฯ (เอกสารแนบ)

**************

เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2558

โพสต์16 ส.ค. 2558 04:00โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:13 โดย Webmaster Supervisory ]

 
วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ

 
 17 ธ.ค.58  เรื่อง การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ CEFR ตามหนังสือที่ 04059/ว 6040 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558  
      ขอให้โรงเรียนที่ส่งแบบสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ สพป.นครปฐม เขต 2 แล้วให้ส่งแบบเอกสารหมายเลข 3 หน้า1 เพิ่มเติม ให้ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยด่วน   เอกสารแนบ

 25 ก.ย.58  เรื่อง แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่ ปี ๒๕๕๗ (สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗)
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน   เอกสารแนบ

 24 ก.ย.58  เรื่อง  ส่งแบบประเมินตนเอง
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   เอกสารแนบ

 14 ก.ย.58  เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน  เอกสารแนบ

 1 ก.ย.58  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เอกสารแนบ 

 17 ส.ค.58  เรื่อง ประเมินโครงการออนไลน์
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรงเรียน  เอกสารแนบ 

 17 ส.ค.58  เรื่อง ประเมินโครงการออนไลน์
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 โรงเรียน  เอกสารแนบ  

***************

1-4 of 4