เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 58

โพสต์16 ส.ค. 2558 04:00โดยพรทิพย์ นิลวัตถา   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2559 22:53 ]
 
วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ
  
 17 ธ.ค. 58  เรื่อง การประเมินความสามารถภาษาอังกฤษของครูตามกรอบ CEFR ตามหนังสือที่ 04059/ว 6040 ลงวันที่ 17 ธันวาคม
  2558  
      ขอให้โรงเรียนที่ส่งแบบสำรวจจำนวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้ สพป.นครปฐม เขต 2 แล้วให้ส่งแบบเอกสารหมายเลข 3
  หน้า1 เพิ่มเติม ให้ สพป.นครปฐม เขต 2 โดยด่วน   เอกสารแนบ

 25 ก.ย. 58  เรื่อง แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
     เศรษฐกิจพอเพียง ระดับเขตพื้นที่ ปี ๒๕๕๗ (สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๗)
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน   เอกสารแนบ

 24 ก.ย. 58  เรื่อง  ส่งแบบประเมินตนเอง
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   เอกสารแนบ

 14 ก.ย. 58  เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน  เอกสารแนบ

 1 ก.ย. 58  เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
     (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา  ๒๕๕๘
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒  เอกสารแนบ 

 17 ส.ค. 58  เรื่อง ประเมินโครงการออนไลน์
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรงเรียน  เอกสารแนบ 

 17 ส.ค. 58  เรื่อง ประเมินโครงการออนไลน์
  เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 โรงเรียน  เอกสารแนบ  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Comments