เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 60

โพสต์7 ก.พ. 2560 00:08โดยธีระพงษ์ ศรีโพธิ์   [ อัปเดต โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]

 วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ
23 มิ.ย. 2560 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
 โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
14 มี.ค. 2560 เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
 อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๙/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม
            ๒๕๖๐
 เอกสารแนบ >>> หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก
                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย >>> คลิก
                  >>> โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 

7  มี.ค. 2560 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. >>> คลิก 

****************************************************************************************************************************************************

Comments