เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2560

โพสต์7 ก.พ. 2560 00:08โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:01 โดย Webmaster Supervisory ]

 วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ
27 ธ.ค.60 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ > คลิก

27 ธ.ค.60 แจ้งส่งคำสั่งหัวหน้าสนามสอบ ตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 > คลิก

26 ธ.ค.60 ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก

30 พ.ย.60 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

28 พ.ย.60 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7638 เรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เอกสารแนบ 1. หนังสือแจ้ง ผอ.เขต.  2. หนังสือแจ้ง ศธจ. 

1 พ.ย.60 ด่วนที่สุด (แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
    1. แจ้ง สพท.ทุกเขต > คลิก
    2. แจ้ง สศศ. > คลิก
    3. แจ้ง กศจ.ทุกจังหวัด > คลิก 
ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

16 ต.ค.60 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับหนังสือชุดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ที่ห้องธุรการ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

20 ก.ย.60 แจ้งให้โรงเรียนส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์สอบ กรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบ การทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
ปีการศึกษา 2560 > คลิก

12 ก.ย.60 แจ้งประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ : กิจกรรมส่งเสริมนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ > คลิก

11 ก.ย.60 แจ้งการเก็บข้อมูลสภาพการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ รร.ที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คน และโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557 > คลิก

8 ก.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก

7 ก.ย.60 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก

 24 ส.ค.60 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  > คลิก 

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 > คลิก 

 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ > คลิก

22 ส.ค.60 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน ระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี >>> คลิก

16 ส.ค.60 แจ้งประกาศผลการแข่งขันภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 > คลิก

 7 ส.ค.60 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตร
 แกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สั่ง ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 > คลิก

3 ส.ค.60 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก

21 ก.ค.60 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา พ.ศ.2560 > คลิก

11 ก.ค.60 ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลว. 11 ก.ค. 60 > คลิก

23 มิ.ย.60 แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (โครงการใช้ ICT เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
 โครงการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย

19 มิ.ย.60 ร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. … ร่างฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  > คลิก

15 พ.ค.56 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก

14 มี.ค.60 เรื่อง  การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
 อ้างถึง  หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๐๕๙/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
 เอกสารแนบ
    > หนังสือนำ + ตารางการเทียบเคียง/เชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    > โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาปฐมวัย > คลิก
    > โปรแกรม e-SAR ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

7  มี.ค.60 สื่อสไลด์นำเสนอ เรื่อง การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดย ดร.ลาวัลย์ พิชญวรรธน์ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. > คลิก 

24 ก.พ.60 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ > คลิก

***************

Comments