เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2559

โพสต์26 ม.ค. 2559 04:16โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:09 โดย Webmaster Supervisory ]
วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ
  
21 ธ.ค.59 แจ้งการแก้ไขเฉลยและการส่งผลสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 > คลิก 

16 ธ.ค.59 แจ้งการส่งข้อมูลผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบการนำส่งข้อมูลสารสนเทศฯ ในลักษณะ online ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 59 > คลิก 

12 ธ.ค59 เผยแพร่สื่อ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. > คลิก

 8 ธ.ค.59 แจ้ง รร. เลื่อนการรับข้อสอบ Pre O-NET จากเดิมวันที่ 9 ธ.ค. 59 เป็นวันที่ 15 ธ.ค. 59 (เอกสารแนบ)

24 พ.ย.59 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี” ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 นครปฐม
      ขอให้ทุกโรงเรียนในสังกัดศึกษาแนวทางดำเนินการและนำนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสอดคล้องกับ
 นโยบายการศึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (เอกสารแนบ)

2 พ.ย.59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
 พลศึกษา" (เอกสารแนบ)

1 พ.ย.59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะจัดโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างชวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
 ทางการศึกษาในสังกัด โดยจะมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560
      จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูในสังกัดทราบ ซึ่งจะรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการครูและ
 บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และปฏิทินการปฏิบัติงานที่ส่งมาพร้อมนี้ (เอกสารแนบ)

25 ต.ค.59 แจ้งโรงเรียนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ประชุมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษฯ ด้วยระบบ VDO Conference ในวันที่
 29 ต.ค. 59  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 (เอกสารแนบ

 25 ต.ค.59 แจ้งเชิญประชุมปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ VDO Conference
 วันที่ 27 ต.ค. 59  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม (เอกสารแนบ

 20 ต.ค.59 เรื่อง การประชุมพัฒนาทางไกล : พัฒนากิจกรรม"ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ให้โรงเรียนที่ร่วมโครงการ "ลดเวลาเรียน
 เพิ่มเวลารู้ ระยะที่ 1, ระยะที่ 2 และโรงเรียนคู่ขนาน ร่วมประชุมในวันที่ 25-26 ต.ค. 59 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 มหามงคล (เอกสารแนบ)

21 ต.ค.59 แจ้งเลื่อนการประชุมพัฒนาทางไกล : พัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค. 59 ณ โรงเรียน
 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ออกไปโดยไม่มีกำหนด 

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งสนามสอบและรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET ชั้น ม.3  (เอกสารแนบ)

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งสนามสอบและรายชื่อโรงเรียนสอบ O-NET ชั้น ป.6  (เอกสารแนบ)

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 (เอกสารแนบ)

11 ต.ค.59 เรื่อง แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานแผนการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เอกสารแนบ)

30 ก.ย.59 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 6 ราย (เอกสารแนบ)

18 ส.ค.59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ "การเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงตน สู่ครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21" (เอกสารแนบ)

18 ส.ค.59 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และโรงเรียนแกนนำสะเต็มศึกษา ของศูนย์สะเต็มศึกษา
 ภาคกลางตอนล่าง (เอกสารแนบ)

22 ก.ค.59 เรื่อง เชิญชมนิทรรศการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน" ในวันที่ 8 ส.ค. 2559 (เอกสารแนบ)

22 ก.ค.59 เรื่อง แจ้งศูนย์อาเซียนประจำอำเภอ (รร.พระตำหนักสวนกุหลาบฯ / รร.วัดบางหลวง / รร.วัดอนหวาย / รร.วัดกลางครูเวียง)
 จัดนิทรรศการ การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ในวันอาเซียน 8 ส.ค. 2559 (เอกสารแนบ)

 12 ก.ค.59 เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ (เอกสารแนบ

 11 ก.ค.59 เรื่อง แจ้งประกาศผลการคัดเลือกผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงเรียนดีประจำตำบล (เอกสารแนบ)

26 พ.ค.59 เรื่อง การติดตามผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในด้านทักษะการเรียนรู้
 และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 (เอกสารแนบ

24 พ.ค.59 เรื่อง การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรงานประกันคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (เอกสารแนบ
    - ขอเลื่อนกำหนด กำหนดการประชุมปฏิบัติการครั้งที่ 1 วันที่ 13 - 16 มิถุนายน 2559 (เอกสารแนบ

8 เม.ย.59 เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป.1-3  
 เนื่องจาก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้แจ้งเลื่อนการอบรมรุ่นที่ 2 จากเดิมวันที่ 5-7 พ.ค. 59 
 เป็นวันที่ 13-15 พ.ค. 59  ตามหนังสือที่ ศธ 04059/ว 1426 ลว. 5 เม.ย. 59 (เอกสารแนบ)

 27 มี.ค.59 แนวปฏิบัติ เรื่อง สัดส่วนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-Net) > คลิก

18 มี.ค.59 เรื่อง แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ (เอกสารแนบ

2 ก.พ.59 เรื่อง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้ศิลปะการละคร  (เอกสารแนบ

 28  ม.ค.59 เกณฑ์คุณภาพรายโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารแนบ)

25 ม.ค.59 เรื่อง: การชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/ ว๑๕ และ รายละเอียดช่องทางรับชมการถ่ายทอดสดทำงโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) การรับชมการถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง ดังนี้
   1. รับชมผ่านรายการโทรทัศน์ ETV
       1.1 จำนดำวเทียมระบบ Ku-Band True Visions ช่อง 180 หรือ 64 GMMZ ช่อง 332 (กล่อง HD) DTV ช่อง 64
             และ 252 Sunbox ช่อง 112 PSI รุ่น 2TV, OK, HDKU ช่อง 110 Samart ช่อง 46
       1.2 เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
       1.3 http://www.etvthai.tv/
       1.4 ระบบ IPTV (Internet Protocol Television)
       1.5 Application etvthai บนระบบปฏิบัติกำร Android
   2. รับชมทางอินเตอร์เน็ต ทางช่องทางดังนี้
       www.obec.go.th
       www.obectv.tv
       www.etvthai.tv/stream/home.aspx
       (เอกสารแนบ)

 25 ม.ค.59 เรื่อง  ส่งเครื่องมือประเมินอ่าน-เขียน ของสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ. 
 ให้รายงานเข้าระบบ E-MES ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559  ชั้น ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6  | คู่มือการประเมิน

 4 ม.ค.59  เรื่อง  การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
 อ้างถึงหนังสือ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ ศธ 04059/ว 10 ลงวันที่ 4 ม.ค. 59 
     จึงขอส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ เกณฑ์การคัดเลือกสื่อนวัตกรรมฯ (เอกสารแนบ)

**************

Comments