เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561

โพสต์3 ม.ค. 2561 22:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 7 ม.ค. 2562 23:33 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]
วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ


24 ธ.ค.61  แจ้งคำสั่งการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 (หัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ / กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบ) > คลิก

24 ก.ย.61 เรื่อง ผลการประเมินคัดเลือกผลงานดีเด่น รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 > คลิก

17 ก.ค.61 เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกล (Tele Conference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 

13 ก.ค.61 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก

6 ก.ค.61 เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 15 ปี ส่งผลงานภาพวาด เข้าประกวดงาน International Children’s Pictures Biennale ภายใต้หัวข้อ ”Joy of Tashkent” ในหัวข้อ ดังนี้ 
1) "The World of childhood", "My Motherland" 
2) "The World in which I Live" 
3) "My drean" และ 
4) "Uzbekistan that I know" 
- จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม 2561 ณ กรุงทาชเคนต์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
- ผู้สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ สำนักงาน International Children's Pictures Biennale Office สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 
- รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ > คลิก 

4 พ.ค.61 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบ การวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 > คลิก

9 เม.ย.61 แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก

2 เม.ย.61 ประกาศเรื่อง ความก้าวหน้าการใช้งานระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ในลักษณะ online ของหน่วยงานนำร่อง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา > คลิก

16 ก.พ.61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก

15 ก.พ.61 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (15 ก.พ.61) > คลิก 

15 ก.พ.61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 
    รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 > คลิก
    รอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561
  หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้
สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือก
รายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

 8 ก.พ.61 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561 > คลิก

26 ม.ค.61 ประกาศการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

23 ม.ค.61 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน > คลิก

29 ธ.ค.60 เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก

13 ธ.ค. 60 เรื่อง การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ลว. 13 ธ.ค. 60 > คลิก 

**************

Comments