เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561

โพสต์3 ม.ค. 2561 22:40โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 มิ.ย. 2561 03:00 ]
วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ


4 พ.ค.61 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบ การวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
   > คลิก

9 เม.ย.61 แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก

16 ก.พ.61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก

15 ก.พ.61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ 
    รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 > คลิก
    รอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561
  หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้
สถานศึกษามีรายการสื่อการเรียนรู้ให้เลือกซื้อมากขึ้น นอกเหนือจากรอบการเผยแพร่ดังกล่าว สถานศึกษาก็สามารถเลือก
รายการสื่อการเรียนรู้ที่มีอยู่ในระบบได้ตลอดเวลา

 8 ก.พ.61 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี 2561 > คลิก

26 ม.ค.61 ประกาศการคัดเลือกการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2561 > คลิก

23 ม.ค.61 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ข้อสอบกลางในการสอบปลายปีของผู้เรียน > คลิก

29 ธ.ค.60 เรื่อง แนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก

**************

Comments