RT: Reading Test

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สพป.นครปฐม เขต 2

ผลสอบ RT'64 สพป.นครปฐม เขต 2
 เว็บไซต์ สทศ.ประกาศผลการทดสอบ > คลิก 
 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2564
    - จำนวนโรงเรียนที่เข้าสอบ 77 แห่ง  
    - จำนวนผู้เข้าสอบ 976 คน  
    - ผลการทดสอบของประเทศ > คลิก 
    - ผลสอบของเขตพื้นที่ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - ผลการประเมินเปรียบเทียบแต่ละสมรรถนะ > คลิก  
    - สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (บทความ : วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ. 20 เม.ย. 65) > คลิก 


ผลสอบ RT'63 สพป.นครปฐม เขต 2

 เว็บไซต์ สทศ.ประกาศผลการทดสอบ > คลิก 
 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2563
    - จำนวนสนามสอบในการบริหารของศูนย์สอบ 118 > คลิก 
    - จำนวนโรงเรียนที่จัดสอบ 118 > คลิก 
    - ผลการทดสอบของประเทศ > คลิก
    - ผลสอบของเขตพื้นที่ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - ผลการประเมินแต่ละสมรรถนะ > คลิก 
    - ผลจำแนกแต่ละองค์ประกอบ > คลิก 
    - ผลค่าสถิติพื้นฐาน > คลิก 
 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก  
 อัลบั้มภาพเหตุการณ์การจัดสอบ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก 
 20 เม.ย. 64 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เบื้องต้น (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน RT63 เต็ม 100 > คลิก 
 เฉลยข้อสอบ RT63 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน > คลิก  ประกอบไปด้วย 
1. แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับนักเรียน) > คลิก
2. แบบทดสอบการอ่านรู้เรือง (ฉบับกรรมการ) เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน > คลิก
3. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน) > คลิก
4. เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ) > คลิก
5. เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน > คลิก 

   


ผลสอบ RT'62 สพป.นครปฐม เขต 2

 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2562 
    - สรุปรายงานผลการประเมินของเขตพื้นที่ > คลิก 
    - แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน > คลิก 
    - อัลบั้มภาพเหตุการณ์การจัดสอบ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก 
 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก  
 รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
 ผล RT'62 ปีการศึกษา 2562 สพฐ.(วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก 

https://drive.google.com/file/d/1CgFGvVr3qaMGFBNd3Hs_2RnOG-InasNf/view?usp=sharing

 การอ่านการเขียน ป.๑-๖ (มกราคม ๒๕๖๒) 
    การอ่านการเขียน ป.๑ > คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๒ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๓ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๔ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๕ คลิก
    คู่มือการอ่านการเขียน ป.๑-๖ คลิกผลสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2

 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 
    - ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผล > คลิก 
    - ฉบับที่ 3 จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ > คลิก 
    - ฉบับที่ 4 จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละองค์ประกอบ > คลิก 
    - อัลบั้มภาพเหตุการณ์ การจัดสอบ > คลิก 
    - แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
        การอ่านรู้เรื่องฉบับนักเรียน > คลิก 
        การอ่านรู้เรื่องฉบับกรรมการ > คลิก 
        การอ่านออกเสียงฉบับนักเรียน > คลิก 
        การอ่านออกเสียงฉบับกรรมการ > คลิก 
 ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) > คลิก 
 แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 > คลิก  
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก 

https://drive.google.com/file/d/1eU90wSE5NVwQHNa68RfNbe9a9QnHN6Hw/view?usp=sharingตัวช่วย : การสนับสนุน ส่งเสริม สู่การยกระดับคุณภาพ

โครงสร้างแบบทดสอบ RT 2563 > คลิก 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทดสอบ RT 2563 > คลิก 
- คู่มือการจัดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
- คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ RT โดยโปรแกรม NT Access (RT) 2563 > คลิก
- การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทดสอบ RT 2563 
    สำนักทดสอบทางการศึกษา สทศ.ปรับลดจำนวนตอน ของแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียง จากเดิมที่มี 3 ตอน คือ การอ่านคำ การอ่านประโยค และการอ่านข้อความ ให้เหลือ 2 ตอน คือ การอ่านคำ และการอ่านข้อความ เป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่างการประเมินการอ่านออกเสียงประโยคและข้อความให้อยู่ในตอน เดียวกัน 
    ตอนที่ 1 การอ่านคำ จานวน 20 คำ คะแนน 20 คะแนน
    ตอนที่ 2 การอ่านข้อความ 1 ข้อความ ประกอบด้วย ประโยค 10 ประโยค และมีคำทั้งหมด 60 – 70 คำ        คะแนน 30 คะแนน รวม 2 ตอน คะแนนทั้งสิ้น 50 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนเต็มเท่าเดิม 
- ข้อสอบ RT ป.1 ปี 2562 
    1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง(ฉบับนักเรียน) > คลิก
    2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง(ฉบับกรรมการ+เฉลย) > คลิก
    3. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(ฉบับนักเรียน) > คลิก
    4. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน) > คลิก
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" > คลิก 
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ป.1 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับนักเรียน) สทศ. > คลิก 
- กำหนดสอบ RT ป.1 วันที่ 11-15 ก.พ. 62 
- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561 > คลิก
- บทความ จบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ > คลิก 
- คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. > คลิก
- รวมใบงานคัดไทย 16 ชุด > คลิก 
- แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 > คลิก
- ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง > คลิก
- รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม1-2 > คลิก 
- แบบฝึกทักษะการเขียน-การอ่าน พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้น ป.1 > คลิก  
- รวมใบงาน > คลิก 
- แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ป.1–ม.3 > คลิก
- แผนการสอน ป.1 - ป.6  > คลิก
- แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา > คลิก
- รวมแบบทดสอบภาษาไทย ป.1 การอ่านและการเขียน (RT) > คลิก
- รวมแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ข้อสอบกลางและเฉลย) > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (ไฟล์.doc) > คลิก
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ ป.1-ป.3
    ป.1 คลิก   |  ป.2 คลิก   |  ป.3 คลิก 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjNlMTdkNmU5MzJjMWM4YWI

ผลสอบ RT'60 สพป.นครปฐม เขต 2

 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 
        - ตัวชี้วัดอ่านรู้เรื่อง > คลิก
        - ตัวชี้วัดอ่านออกเสียง > คลิก
        - ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการสอบ > คลิก
        - ฉบับที่ 3 แบบสรุปรายงานผลการประเมินจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ > คลิก
        - จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน > คลิก
        - เปรียบเทียบ ปี 2559 / 2560 > คลิก
        - สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) คลิก  
 รายงานผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
 รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 > คลิก 
 รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2558 > คลิกĊ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 02:25
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 07:24
Ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 08:18
Ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 08:01
Ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 เม.ย. 2564 07:48
Ċ
Webmaster Supervisory,
20 พ.ย. 2562 23:20
Comments