RT: Reading Test

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 สพป.นครปฐม เขต 2

คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjE0ZjliODY5MWYwZjc4YjE


 เว็บไซต์ประกาศผลการทดสอบ (18 มี.ค. 62) > คลิก 
 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 
    - ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผล > คลิก
    - ฉบับที่ 3 จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ > คลิก 
    - ฉบับที่ 4 จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละองค์ประกอบ > คลิก
    - จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน  > คลิก 
    - อัลบั้มภาพเหตุการณ์ การจัดสอบ > คลิก 
    - แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
        การอ่านรู้เรื่องฉบับนักเรียน > คลิก 
        การอ่านรู้เรื่องฉบับกรรมการ > คลิก 
        การอ่านออกเสียงฉบับนักเรียน > คลิก 
        การอ่านออกเสียงฉบับกรรมการ > คลิก 
 ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) > คลิก 
 แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 > คลิก  
    - Test-Blueprint
    - แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง-นักเรียน
    - แบบทดสอบการอ่านออกเสียง-นักเรียน
    - แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง-กรรมการ
    - แบบทดสอบการอ่านออกเสียง-กรรมการ รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก ผลสอบ RT'60 สพป.นครปฐม เขต 2
 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 
        - ตัวชี้วัดอ่านรู้เรื่อง > คลิก
        - ตัวชี้วัดอ่านออกเสียง > คลิก
        - ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการสอบ > คลิก
        - ฉบับที่ 3 แบบสรุปรายงานผลการประเมินจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ > คลิก
        - จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน > คลิก
        - เปรียบเทียบ ปี 2559 / 2560 > คลิกบทความเพื่อการพัฒนา RT

@ รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
@ การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. > คลิกการอ่านการเขียน ป.๑-๖ (มกราคม ๒๕๖๒) 
    การอ่านการเขียน ป.๑ > คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๒ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๓ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๔ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๕ คลิก
    คู่มือการอ่านการเขียน ป.๑-๖ คลิกตัวช่วย : การสนับสนุน ส่งเสริม สู่การยกระดับคุณภาพ

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับนักเรียน) สทศ. > คลิก  
- กำหนดสอบ RT ป.1 วันที่ 11-15 ก.พ. 62 
- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561 > คลิก
- บทความ จบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ > คลิก 
- คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. > คลิก
- รวมใบงานคัดไทย 16 ชุด > คลิก 
- แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 > คลิก
- ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง > คลิก
- รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม1-2 > คลิก 
- แบบฝึกทักษะการเขียน-การอ่าน พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้น ป.1 > คลิก  
- รวมใบงาน > คลิก 
- แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ป.1–ม.3 > คลิก
- แผนการสอน ป.1 - ป.6  > คลิก
- แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา > คลิก
- รวมแบบทดสอบภาษาไทย ป.1 การอ่านและการเขียน (RT) > คลิก
- รวมแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ข้อสอบกลางและเฉลย) > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (ไฟล์.doc) > คลิก
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ ป.1-ป.3
    ป.1 คลิก   |  ป.2 คลิก   |  ป.3 คลิก 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjNlMTdkNmU5MzJjMWM4YWI
 


Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
20 พ.ย. 2562 23:20
Comments