RT: Reading Test

การทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/rt-reading-test/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9ART63.jpg
 โครงสร้างแบบทดสอบ RT 2563 > คลิก 
 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทดสอบ RT 2563 > คลิก ผลสอบ RT'62 สพป.นครปฐม เขต 2  

 เว็บไซต์ประกาศผลการทดสอบ > คลิก 
 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2562 
    - สรุปรายงานผลการประเมินของเขตพื้นที่ > คลิก 
    - แบบรายงานผลการประเมินผู้เรียนจำแนกตามโรงเรียนในแต่ละด้าน > คลิก 
    - อัลบั้มภาพเหตุการณ์การจัดสอบ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก 
 สรุปผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก  
 คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก
 แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับเฉลย (ตอนที่ 2 ข้อสอบเขียนตอบ) > คลิก 
 แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ฉบับเฉลย (ตอนที่ 2 ข้อสอบเขียนตอบ) > คลิก 
 รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก 

https://drive.google.com/file/d/1CgFGvVr3qaMGFBNd3Hs_2RnOG-InasNf/view?usp=sharing

 การอ่านการเขียน ป.๑-๖ (มกราคม ๒๕๖๒) 
    การอ่านการเขียน ป.๑ > คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๒ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๓ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๔ คลิก
    การอ่านการเขียน ป.๕ คลิก
    คู่มือการอ่านการเขียน ป.๑-๖ คลิกผลสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2

 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 
    - ฉบับที่ 1 สรุปรายงานผล > คลิก 
    - ฉบับที่ 3 จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ > คลิก 
    - ฉบับที่ 4 จำแนกรายโรงเรียนในแต่ละองค์ประกอบ > คลิก 
    - อัลบั้มภาพเหตุการณ์ การจัดสอบ > คลิก 
    - แบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
        การอ่านรู้เรื่องฉบับนักเรียน > คลิก 
        การอ่านรู้เรื่องฉบับกรรมการ > คลิก 
        การอ่านออกเสียงฉบับนักเรียน > คลิก 
        การอ่านออกเสียงฉบับกรรมการ > คลิก 
 ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) > คลิก 
 แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2561 > คลิก  
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก 

https://drive.google.com/file/d/1eU90wSE5NVwQHNa68RfNbe9a9QnHN6Hw/view?usp=sharingตัวช่วย : การสนับสนุน ส่งเสริม สู่การยกระดับคุณภาพ

- ข้อสอบ RT ป.1 ปี 2562  
    1. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง(ฉบับนักเรียน) > คลิก
    2. แบบทดสอบการอ่านออกเสียง(ฉบับกรรมการ+เฉลย) > คลิก
    3. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(ฉบับนักเรียน) > คลิก
    4. แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง(เฉลยเกณฑ์และการให้คะแนน) > คลิก
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหา "เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" > คลิก 
แบบทดสอบการอ่านออกเสียง ป.1 ปีการศึกษา 2561 (ฉบับนักเรียน) สทศ. > คลิก 
- กำหนดสอบ RT ป.1 วันที่ 11-15 ก.พ. 62 
- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561 > คลิก
- บทความ จบ ป.1 อ่านออกเขียนได้ > คลิก 
- คู่มือการสอนอ่านเขียนโดยการแจกลูกสะกดคํา จัดทำโดย สพฐ. > คลิก
- รวมใบงานคัดไทย 16 ชุด > คลิก 
- แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำพื้นฐาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.3 > คลิก
- ชุดฝึกการอ่านการเขียนภาษาไทย อ่านคล่อง เขียนคล่อง > คลิก
- รวมใบงานวิชาภาษาไทย ป.6 เทอม1-2 > คลิก 
- แบบฝึกทักษะการเขียน-การอ่าน พัฒนาและแก้ไขจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้น ป.1 > คลิก  
- รวมใบงาน > คลิก 
- แบบฝึกการอ่านตามแนว PISA ป.1–ม.3 > คลิก
- แผนการสอน ป.1 - ป.6  > คลิก
- แบบฝึกภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา > คลิก
- รวมแบบทดสอบภาษาไทย ป.1 การอ่านและการเขียน (RT) > คลิก
- รวมแบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 (ข้อสอบกลางและเฉลย) > คลิก
- แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย
- คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (ไฟล์.doc) > คลิก
คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ ป.1-ป.3
    ป.1 คลิก   |  ป.2 คลิก   |  ป.3 คลิก 

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjNlMTdkNmU5MzJjMWM4YWI


ผลสอบ RT'60 สพป.นครปฐม เขต 2

 สารสนเทศผลการประเมิน RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 
        - ตัวชี้วัดอ่านรู้เรื่อง > คลิก
        - ตัวชี้วัดอ่านออกเสียง > คลิก
        - ฉบับที่ 1 แบบสรุปรายงานผลการสอบ > คลิก
        - ฉบับที่ 3 แบบสรุปรายงานผลการประเมินจำแนกรายโรงเรียนในแต่ละสมรรถนะ > คลิก
        - จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน > คลิก
        - เปรียบเทียบ ปี 2559 / 2560 > คลิก
        - สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2560 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) คลิก  
 รายงานผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 > คลิก  รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2559 > คลิก 
 รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2558 > คลิก
Ċ
Webmaster Supervisory,
20 พ.ย. 2562 23:20
Comments