สื่อสารสนเทศกลุ่ม 

การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในบริบท สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดย   ศน.เกริน  ช้อยเครือ 
การเรียนรู้ผลสอบ O-NET โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ในบริบท สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย   ศน.เกริน  ช้อยเครือ

    คลิก


 

 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  ปีการศึกษา 2563   โดย ศน. เมธี  อ้นทอง


  

หลักสูตรสังคมศึกษา  ปีการศึกษา 2563   โดย ศน. พรสวรรค์   ตันมงคลกาญจน หลักสูตรคณิตศาสตร์  คำอธิบายรายวิชา  โดย  ศน. นาฎลดา  ภู่ประเสริฐ
                                                                    ศน. สุรีพร       พันยุโดด


 

 หลักสูตรคณิตศาสตร์  ส่วนที่ 1   โดย  ศน. นาฎลดา  ภู่ประเสริฐ
                                                        ศน. สุรีพร       พันยุโดด

  หลักสูตรวิทยาศาสตร์  คำอธิบายรายวิชา  โดย  ศน. นาฎลดา  ภู่ประเสริฐ
                                                                    ศน. สุรีพร       พันยุโดด


 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์  ส่วนที่ 1  โดย  ศน. นาฎลดา  ภู่ประเสริฐ
                                                       ศน. สุรีพร       พันยุโดด


 

 หลักสูตรการงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563   โดย ศน. สายใจ  ฉิมมณี


 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2563   โดย ศน. พิจารณ์   ดิษฐประชา


  

Comments