กรอบสมรรถนะศึกษานิเทศก์


การประชุมทางไกล
"การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)"https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/smrrthphaph/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/smrrthphaph/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

 เอกสาร สมรรถนะศึกษานิเทศก์ > คลิก
 เอกสาร PLC > คลิก
 เอกสาร การวิจัย > คลิก
 เอกสาร การสอน > คลิก
 เอกสาร นโยบาย > คลิก
 เอกสาร ประกันคุณภาพ > คลิก
 เอกสาร ประกันการนิเทศ > คลิก
 เอกสาร วัดและประเมินผล > คลิก
 เอกสาร หลักสูตร > คลิก
 เอกสาร ชำนาญการ > คลิก
- มีความรู้ ความเข้าใจในสมรรถนะการนิเทศการศึกษา ความรู้ที่เกี่ยวกับโรงเรียนที่นิเทศ การวิเคราะห์ผู้รับการนิเทศและผู้เรียนรายบุคคล สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของผู้รับการนิเทศ 
- การนำกระบวนการวิจัยไปใช้ในการนิเทศการศึกษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เนื้อหาสาระวิชาที่นิเทศ เทคนิคการนิเทศแนวใหม่ การสร้างนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        แผนผังความคิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ต่อเนื่องยั่งยืน
- การประกันคุณภาพการทำงานของศึกษานิเทศก์
- การบริหารจัดการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ 
- การจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผล 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 
- การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


สมรรถนะศึกษานิเทศก์

๑. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ คือ
    (๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
    (๑.๒) การบริการที่ดี
    (๑.๓) การพัฒนาตนเอง
    (๑.๔) การทำงานเป็นทีม
๒. สมรรถนะประจำสายงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ คือ
    (๒.๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์
    (๒.๒) การสื่อสารและการจูงใจ
    (๒.๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    (๒.๔) การมีวิสัยทัศน์

    (ร่าง) สมรรถนะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้านหลัก คือ 
    1. ผู้นำการเรียนรู้ 
    2. ผู้นำการคิดและปฏิบัติตน 
    3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย 
    4. ผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
    มีสมรรถนะย่อยในแต่ละด้านรวม 15 สมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์

        การเพิ่มเติมหลักสูตรการพัฒนาให้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความต้องการที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเห็นควรน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
3. มีงานทำ-อาชีพ 
4. เป็นพลเมืองที่ดีฐานสมรรถนะ ศึกษานิเทศก์

- การพัฒนาวิชาชีพ
- การนิเทศการศึกษา
- แผนและกิจกรรมการนิเทศ
- การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
- การวิจัยทางการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 ศาสตร์และศิลป์ในการนิเทศการึกษา(ศนฐ) > คลิก

 แนวทางการนิเทศเพศวิถีศึกษา(ศนฐ) > คลิก

 แนวทางนิเทศ Active Learning > คลิก

 การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์) > คลิก  / เอกสาร > คลิก

 บทบาทของศึกษานิเทศก์ในงานวิชาการ (ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง) > คลิก

 คู่มือหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ > คลิก

 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ > คลิก 

 ภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติจริงในการนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2556 > คลิก

 คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น สำหรับสถานศึกษา (โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ) > คลิก

 การประเมินสมรรถนะสู่การจัดทำแผนพัฒนาตนอง > คลิก

 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถหลักและสมรรถนะประจําสายงานสําหรับศึกษานิเทศก์ (รหัส UTQ-02202) > คลิก

 องค์ประกอบการประเมินคัดเลือกศึกษานิเทศก์ > คลิกคู่มือปฏิบัติงาน ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐมเขต 2

- คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
(ศน.เกริน ช้อยเครือ + ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ)  > คลิก 

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ) คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (สุรีพร พันยุโดด) > คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (เมธี  อ้นทอง) คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน) คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (สุทธิรัตน์  นาคราช) คลิก

คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (สุภัค แฝงเพ็ชร) คลิก

คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา (พิจารณ์  ดิษฐประชา) คลิกĊ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
17 เม.ย. 2563 20:30
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
17 เม.ย. 2563 20:30
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
17 เม.ย. 2563 20:31
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
17 เม.ย. 2563 20:31
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
17 เม.ย. 2563 20:31
ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
10 มิ.ย. 2563 01:34
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
30 มิ.ย. 2563 01:31
Ċ
Webmaster Supervisory,
15 เม.ย. 2564 01:25
Comments