กรอบสมรรถนะศึกษานิเทศก์

โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/smrrthphaph/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
 เอกสาร สมรรถนะศึกษานิเทศก์ >  คลิก
 เอกสาร PLC > คลิก
 เอกสาร การวิจัย > คลิก
 เอกสาร การสอน > คลิก
 เอกสาร นโยบาย > คลิก
 เอกสาร ประกันคุณภาพ > คลิก
 เอกสาร ประกันการนิเทศ > คลิก
 เอกสาร วัดและประเมินผล > คลิก
 เอกสาร หลักสูตร > คลิก
 เอกสาร ชำนาญการ > คลิก

 คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น สำหรับสถานศึกษา
    โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 


Comments