กรอบสมรรถนะศึกษานิเทศก์


การประชุมทางไกล
"การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาสมรรถภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (HRDC)"https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/smrrthphaph/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg
โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2

 เอกสาร สมรรถนะศึกษานิเทศก์ > คลิก
 เอกสาร PLC > คลิก
 เอกสาร การวิจัย > คลิก
 เอกสาร การสอน > คลิก
 เอกสาร นโยบาย > คลิก
 เอกสาร ประกันคุณภาพ > คลิก
 เอกสาร ประกันการนิเทศ > คลิก
 เอกสาร วัดและประเมินผล > คลิก
 เอกสาร หลักสูตร > คลิก
 เอกสาร ชำนาญการ > คลิก ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ > คลิก 

 ภารกิจด้านการนิเทศการจัดการศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติจริงในการนำไปประยุกต์ใช้การดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ.2556 > คลิก

 คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น สำหรับสถานศึกษา (โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ) > คลิก

 การประเมินสมรรถนะสู่การจัดทำแผนพัฒนาตนอง > คลิก

 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถหลักและสมรรถนะประจําสายงานสําหรับศึกษานิเทศก์ (รหัส UTQ-02202) > คลิก

 องค์ประกอบการประเมินคัดเลือกศึกษานิเทศก์ คลิก    (ร่าง) สมรรถนะศึกษานิเทศก์ ประกอบด้วยสมรรถนะ 4 ด้านหลัก คือ 
    1. ผู้นำการเรียนรู้ 
    2. ผู้นำการคิดและปฏิบัติตน 
    3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายที่ท้าทาย 
    4. ผู้สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
    มีสมรรถนะย่อยในแต่ละด้านรวม 15 สมรรถนะ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ฐานสมรรถนะ ศึกษานิเทศก์

- การพัฒนาวิชาชีพ
- การนิเทศการศึกษา
- แผนและกิจกรรมการนิเทศ
- การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
- การวิจัยทางการศึกษา
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ๑. สมรรถนะหลัก ( Core Competency) ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ คือ
    (๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
    (๑.๒) การบริการที่ดี
    (๑.๓) การพัฒนาตนเอง
    (๑.๔) การทำงานเป็นทีม
๒. สมรรถนะประจำสายงาน( Functional Competency) ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ คือ
    (๒.๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์
    (๒.๒) การสื่อสารและการจูงใจ
    (๒.๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
    (๒.๔) การมีวิสัยทัศน์        การเพิ่มเติมหลักสูตรการพัฒนาให้มีองค์ประกอบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความต้องการที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเห็นควรน้อมนำพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 
3. มีงานทำ-อาชีพ 
4. เป็นพลเมืองที่ดี
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
17 เม.ย. 2563 20:30
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
17 เม.ย. 2563 20:30
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
17 เม.ย. 2563 20:31
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
17 เม.ย. 2563 20:31
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
17 เม.ย. 2563 20:31
ċ
เกริน ช้อยเครือ,
10 มิ.ย. 2563 01:34
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
30 มิ.ย. 2563 01:31
Comments