มาตรฐานสำนักงาน


การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 พ.ค.63)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/standard/1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/standard/2.jpg


เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก
        การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
        การายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 เม.ย - 1 มิ.ย. 2563

1. หนังสือสั่งการ เรื่องคู่มือการรายงานตัวชี้วัดและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก 
2. คู่มือการรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (อัพเดต 2 กันยายน 2563) > คลิก 
3. คู่มือการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อัพเดต 2 กันยายน 2563) > คลิก
4. แบบติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก
    - ประเด็นแก้ไขแบบติดตาม > คลิก 
5. แบบรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก
6. คู่มือระบบ e-MES การรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก
7. แบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก
8. คู่มือระบบ e-MES การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 

คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา > คลิก  
- เว็บไซต์สำนักติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน   > คลิก 

สื่อคลิป 2563 :
- (คลิป) ความสำคัญของการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  > คลิก 
- (คลิป) เกณฑ์การประเมิน ตชว. ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และมาตรฐาน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 
- (คลิป) ภาพรวม 6 นโยบาย 42 ตัวชี้วัด > คลิก


 
สื่อคลิป 2562 :
การประชุมทางไกลชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. (26 มิถุนายน 2562)  > คลิก
- ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
- การติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. ปี 2562 
การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการติดตาม ปี 2562 > คลิก 
- ข้อสังเกตที่เป็นแนวทางการรายงาน(มือใหม่ มือเก่า) โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก - สรุปจบ มาตรฐาน โดย นายนิธิศ ภู่ชัย > คลิก 
- การรายงานในระบบ e-MES (อีมี่ สตพ.) > คลิก 
- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2561 > คลิก 
- เว็บไซต์ที่ใช้ติดตามการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 > คลิก 
- การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปี 2562 > คลิก
- ชี้แจงการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 3,15,16,21,22,23,25,26,31 และ 32 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 4 และ 17 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 33,34,36,38,52,57,75,77 และ 82 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 19 และ 20 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 24,27 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 30,35 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 49,54 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 55,78 > คลิก
- ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ ศธ 04003 / 606 > คลิก 
- รายชื่อผู้รับผิดชอบประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบายตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 
- แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning > คลิก  |  แบบรายงานผลการประเมิน
- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file  |  Excel file
- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word fileการอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี > คลิก
 เอกสารมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 > คลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 > คลิก