มาตรฐานสำนักงาน


http://www.kan2.go.th/images/6100/6105/610501_01.pdf

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/standard/2018-10-08_20-32-00.jpg


การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี > คลิก
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2557 08:00
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2557 08:04
Comments