มาตรฐานสำนักงาน


การประชุมทางไกล
ชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. (26 มิถุนายน 2562)  > คลิก


http://www.kan2.go.th/images/6100/6105/610501_01.pdf

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/standard/2018-10-08_20-32-00.jpg


สื่อคลิป :


- ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

- การติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. ปี 2562 
การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการติดตาม ปี 2562 > คลิก 

- ข้อสังเกตที่เป็นแนวทางการรายงาน(มือใหม่ มือเก่า) โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

- สรุปจบ มาตรฐาน โดย นายนิธิศ ภู่ชัย> คลิก 

- การรายงานในระบบ e-MES (อีมี่ สตพ.) > คลิก 

- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2561 > คลิก 

- เว็บไซต์ที่ใช้ติดตามการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 > คลิก 

- การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปี 2562 > คลิก

- ชี้แจงการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 3,15,16,21,22,23,25,26,31 และ 32 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 4 และ 17 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 33,34,36,38,52,57,75,77 และ 82 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 19 และ 20 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 24,27 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 30,35 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 49,54 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 55,78 > คลิก

- ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ ศธ 04003 / 606 > คลิก 

- รายชื่อผู้รับผิดชอบประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบายตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 

- แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning > คลิก  |  แบบรายงานผลการประเมิน

- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file  |  Excel file

- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word fileการอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กร
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ณ ห้องประชุมโรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี > คลิก
 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 > คลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557 > คลิกĊ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2557 08:00
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ค. 2557 08:04
Comments