กวินทิพย์ นุ่มอุดม

สื่อ e-Book 
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...ดอกไม้ในวรรณคดีไทย.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ภาษาไทย... ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีทีี่ 4.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด..ท.5 วรรณคดีและวรรณกรรม...ท.5 ป.5.1 สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน....... 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสาวกวินทิพย์  นุ่มอุดม.... โรงเรียน ....บ้านเพลินวัฒนา.............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ...kawinphip@hotmail.com..................................

Comments