สุปรียา จายะพันธุ์

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...การใช้โปรแกรม PAINT.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ......        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 1.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด..
    ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้  การสื่อสาร และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
    ป 1/2  บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อเจ้าของผลงาน ....นางสาวสุปรียา   จายะพันธุ์......         โรงเรียน ....มารีย์อุปถัมภ์............... 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ................. โทรศัพท์ .................................... e-mail ..................................................................

Comments