สุจินันท์ บริสุทธิ์

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...e-Book Computer.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...การงาน อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ........... ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 2 .....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และมีคุณธรรม.....ตัวชี้วัด ง 3.1/ป.2/3 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์........................ 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสุจินันท์  บริสุทธิ์ ....         โรงเรียน ....วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)............................. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ....suchinan.phron@gmail.com......................

Comments