สุดา แย้มสรวล

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...มาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ภาษาไทย ......        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 2.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด..ท 1.1 ป.2/2,  ท4.1 ป.2/2  
ชื่อเจ้าของผลงาน ....นางสาวสุดา  แย้มสรวล..........         โรงเรียน ....วัดผาสุการาม............... 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ................. โทรศัพท์ .................................... e-mail .......sudazaa.sy@gmail.com.....................

Comments