ศุภรัสมิ์ อัครวรวัฒน์กุล

สื่อ e-Book 
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...ASEAN e-Book by Suparas Banhuaykrod School.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์)...        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 6....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...ส 4.2 ตัวชี้วัดที่ 1-2 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางสาวศุภรัสมิ์  อัครวรวัฒน์กุล....         โรงเรียน ....บ้านห้วยกรด.............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ...suparas.for.school@outlook.co.th..... 

Comments