อุษา ทองจันทา

สื่อ e-Book   
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...เส้น.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...ศิลปะ (ทัสนศิลป์)...        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 3.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...สาระที่ ศ 1.1  ตัวชี้วัดที่ 3, 6 จำแนกทัศนธาตุ วาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกโดยใช้เส้น 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางอุษา  ทองจันทา....         โรงเรียน ....วัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์).............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ....usa_art_toi@hotmail.com...................................

Comments