วรนิตย์ โพธิ

สื่อ e-Book  
โครงการพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้  ปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

ชื่อผลงาน ...ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.... 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)...        ระดับชั้น ....ประถมศึกษาปีที่ 4.....
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด...สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาตรฐาน 3.1  ตัวชี้วัดที่ 1 บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ............................................. 
ชื่อเจ้าของผลงาน ..นางวรนิตย์  โพธิ....         โรงเรียน ....วัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์).............. 
สังกัด ...สพป.นครปฐม เขต 2 ... โทรศัพท์ ................................... e-mail ....wonid_2500@hotmail.com...................................

Comments