หน้าเว็บย่อย

รายการ
กรอบความคิด Boot Camp NPT2
การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง 60-64
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2562
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564
เกริน นิวส์
เกียรติคุณ
เขียนข่าว เล่านิเทศ 1/64
โครงการในความรับผิดชอบ
งานที่ปฎิบัติและได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง (ก่อนหน้า)
ชวนครูทำวิจัย
ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ
ใช้แอฟเสริมเพิ่มการนิเทศ
ต้นแบบ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
บริการวิชาการ
แบบฝึกทักษะ 64
ประสานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน
รวบรวมร่วมใช้
ระบบประกันฯ แนวใหม่
วุฒิบัตร Boot Camp 62
สอนจีน
สื่อนิเทศ 18 เล่ม
อบรม ศน.
เอกสารทางวิชาการ ศน.เกริน
CEFR NPT2
covid-19
Eng-online
Kerin's Practice Model
NPT2 English Model
starfish
Trace evidence # 1
Trace evidence # 2
Trace evidence # 3
1-37 of 37