หน้าเว็บย่อย

รายการ
กรอบความคิด Boot Camp NPT2
การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง 60-64
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2562
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563
กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564
เกริน นิวส์
เกียรติคุณ
เขียนข่าว เล่านิเทศ 1/64
โครงการในความรับผิดชอบ
งานที่ปฎิบัติและได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง (ก่อนหน้า)
ชวนครูทำวิจัย
ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ
ใช้แอฟเสริมเพิ่มการนิเทศ
ต้นแบบ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
นิเทศ1/64
นิเทศ2/64
บริการวิชาการ
แบบฝึกทักษะ 64
ประสานการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน
รวบรวมร่วมใช้
ระบบประกันฯ แนวใหม่
วุฒิบัตร Boot Camp 62
สอนจีน
สื่อนิเทศ 18 เล่ม
อบรม ศน.
เอกสารทางวิชาการ ศน.เกริน
CEFR NPT2
covid-19
Eng-online
Kerin's Practice Model
NPT2 English Model
starfish
Trace evidence # 1
Trace evidence # 2
Trace evidence # 3
1-39 of 39