รูปแบบการพัฒนาการอ่าน

                            จากการศึกษาหลักการอ่านและกระบวนการอ่านนำมาประมวลกับการวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกำหนดเป็นกระบวนการอ่านในใจสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๑ ๒   ได้   ๒  รูปแบบ    ดังนี้

                            รูปแบบที่ ๑   มี  ๕  ขั้นตอนคือ

            ๑. การเตรียมการอ่าน   เป็นการสร้างพื้นฐานความคิดให้นักเรียนรู้ภาพรวมของสิ่งที่จะอ่าน   รู้จุดมุ่งหมายของสิ่งที่จะอ่าน นักเรียนได้ตั้งจุดมุ่งหมายและวางแผนการอ่าน

                        ๒. การอ่าน    นักเรียนต้องใช้ความรู้จากการอ่านคำ รู้ความหมายของคำมาใช้ในการอ่าน   ใช้คำบริบทหรือคำแวดล้อมช่วยในการตีความ   และดึงประสบการณ์เดิมมาใช้เพื่อทำความเข้าใจในข้อความที่อ่าน

                        ๓. การแสดงความคิดเห็น นักเรียนต้องสรุป  บันทึกตีความ  แสดงความคิดเห็น  สร้างจินตนาการ    ตั้งข้อสังเกตจากเรื่องที่อ่าน

                        ๔. การอ่านสำรวจ   นักเรียนสำรวจ ตรวจสอบเรื่องที่อ่านเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยอ่านมาแล้ว สำรวจเชื่อมโยงเหตุการณ์ในเรื่อง    ลำดับเรื่อง

                        ๕. การขยายความคิด นักเรียนบันทึกข้อค้นพบเชื่อมโยงสิ่งที่ได้จากการอ่านกับชีวิตจริงสร้างผลงานชิ้นงานจากการอ่าน  เช่นโครงงาน บทละคร บันทึก  หรืออ่านเรื่องเพิ่มเติม

(กลับหน้าเดิม)

Comments