วันพิพิธภัณฑ์ไทย


        เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2417 ประเทศไทยได้มีการตั้งมิวเซียมขึ้น ถือเป็นเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชนแห่งแรก 

        ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 – 17 ทางด้านซีกโลกตะวันตก ได้มีการตื่นตัวในด้านการเก็บรวบรวม และสะสมทรัพย์สมบัติ และมรดกต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุ สิ่งของมีค่า สิ่งเก่าแก่ ที่หายากและแปลกๆ เพื่อเป็นหลักฐานทางมรดกวัฒนธรรมของชาติอันเป็นการแสดงถึงความเป็นใหญ่และความมั่งคง ของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เด่นชัด ซึ่งเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมนั้น จะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาตินั้นๆ ได้มีการรวบรวมหลักฐานที่เป็นศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ สิ่งประดิษฐ์จากการคิดค้นหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นสมบัติของชาติ มาประมวลเป็นหลักฐาน ให้ชีวิตของชนในชาตินั้นได้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/phiphith/museum-768x319.jpg
ภาพจาก:: National Museum Bangkok

        สำหรับในประเทศไทยนั้น ผู้ริเริ่มดำเนินการรวบรวมวัตถุสิ่งต่าง ๆ เป็นคนแรกได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์ ที่พระที่นั่งราชฤดีเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นที่จัดตั้งแสดงสิ่งสะสมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรวบรวมไว้ตั้งแต่ครั้งก่อนเสด็จขึ้นครองราชย์ ซึ่งต่อมาได้ย้ายมาจัดแสดงที่พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ อันเป็นที่มาของคำว่า “พิพิธภัณฑ์ “ในเวลาต่อมา เมื่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพราะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้ง”มิวเซียม” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชนแห่งแรกขึ้น ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2417

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/phiphith/National-Museum-Bangkok-1.jpg
ราชพิพิธภัณฑ์ ที่ศาลาสหทัยสมาคม
ภาพจาก: National Museum Bangkok

        ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานหมู่พระที่นั่งทั้งหมด ในพระราชวังบวรสถานมงคล จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครดูแลด้านโบราณคดี วรรณคดี เป็นที่รวบรวมสงวนรักษาโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานพระนคร ได้มีการเปลี่ยนชื่อและหน่วยงานที่สังกัด อีกหลายครั้ง จนกระทั่ง ได้มีพระรบกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาที่การพุทธศักราช 2518 จัดตั้งกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/phiphith/National-Museum-Bangkok-3-768x576.jpg
ภาพจาก:: National Museum Bangkok

        เส้นทางพิพิธภัณฑสถานไทย ที่เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑสถานส่วนพระองค์  ได้เปลี่ยนแปลงมาสู่พิพิธภัณฑสถานประชาชน และพัฒนาต่อไปจากพิพิธภัณฑสถานที่เก็บรักษาสรรพสิ่งทั่วไป ไม่กำหนดประเภทแน่นอน มาเป็นพิพิธภัณฑสถานมากมายหลายประเภท ตามลักษณะของศิลปวิทยาการที่เกอิดขึ้นในโลก ทั้งทางศิลปะวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา สังคมวิทยา และสาขาวิชาอื่น ๆ เป็นจำนวนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศ  และยังได้ยกระดับกิจการพิพิธภัณฑ์ไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเข้าเป็นสมาชิกสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM ซึ่งให้คำจำกัดความว่า “พิพิธภัณฑ์” ว่ามิใช่เป็นแหล่งเก็บรวบรวม สงวนรักษาศึกษาวิจัย และจัดแสดงเฉพาะวัตถุเท่านั้นแต่พิพิธภัณฑ์ไดัรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหลักฐานสำคัญต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เกี่ยวเนื่องกับสังคมวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ จากหลักฐานในอดีต สิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยนัยนี้พิพิธภัณฑสถานในประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นแล้วกว่า 200 แห่ง และได้มีการพัฒนารูปแบบกิจการให้มีความเป็นสถาบันการศึกษานอกรูปแบบที่สำคัญอีกด้วยด้วย
        เหตุนี้รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 19 กันยายนของทุกปีเป็นวันพิพิธภัณฑ์ไทย นับตั้งแต่ พ.ศ 2538 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นวันที่คนไทยทั้งชาติ ได้รับพระราชทานพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนเป็นครั้งแรก จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี พ.ศ 2417 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อปลูกฝังให้คนไทยรัก และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในวันพิพิธภัณฑ์ไทย พิพิธภัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ร่วมกันเปิด พิพิธภัณฑสถานให้ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าไปชมศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติเพื่อสร้างความรักความเข้าใจ ตลอดจนภูมิใจในความเป็นไทยโดยทั่วกัน. 

ข้อมูลจาก: https://www.lib.ru.ac.th/journal/sep/sep19-ThaiMuseumDay.htmlพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (VIRTUAL MUSEUM)

- VR SIAM > คลิก
- พิพิธภัณฑ์เสมือนในประเทศไทย > คลิก
- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร > คลิก
- พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว > คลิก 
- มิวเซียมสยาม > คลิก
- พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ (Thai PBS Museum) > คลิก
- องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM) > คลิก
- พิพิธภัณฑ์เสมือนทางศิลปะ > คลิก
- Smithsonian (National Museum of Natural History) > คลิก
- Dalí Theatre-Museum พิพิธภัณฑ์โรงละคร > คลิก 
- พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ > คลิก
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา > คลิก
- พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ > คลิก
- ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (ฟิวเจอเรียม > คลิก
- Guggenheim Museum ณ นิวยอร์ก USA > คลิก
- Rijksmuseum ณ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ > คลิก
- MASP ณ เซาเปาโล บราซิล > คลิก


พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ (ONLINE MUSEUM)

- Google Arts & Culture > คลิก
- Google Art Project > คลิก
- British Museum ณ ลอนดอน > คลิก
- พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน > คลิก
- พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ > คลิก
- พิพิธภัณฑ์โซโลมอน อาร์.กุกเกนไฮม์ > คลิก
- หอศิลป์แห่งชาติ สหรัฐอเมริกา > คลิก
- พิพิธภัณฑ์บริติช (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์) > คลิก
- smart museum of art > คลิก
- พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ > คลิก
- พิพิธภัณฑสถานวาจวิทยาวัฑฒน์ > คลิก
- หอสมุดดนตรีไทย > คลิก
- พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์ฯ > คลิก
- ປະຫວັດສາດ ประวัติศาสตร์อาณาจักร > คลิก
- National Gallery of Art ณ วอชิงตัน ดีซี USA > คลิก
- Musée d’Orsay ณ ปารีส France > คลิก
- National Museum of Modern and Contemporary Art ณ โซล เกาหลี > คลิก
- Pergamon Museum ณ เบอร์ลิน เยอรมนี > คลิก
- Van Gogh Museum ณ อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ > คลิก 
- The J. Paul Getty Museum ณ ลอสแอนเจลิส USA > คลิก
- Uffizi Gallery ณ ฟลอเรนซ์ อิตาลี > คลิก
- National Museum of Anthropology ณ เม็กซิโกซิตี เม็กซิโก > คลิก15 กันยายน 2563  
        โรงเรียนคลองบางกระทึก ได้รับเชิญจากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนที่เคยร่วมกิจกรรมโครงการรถพิพิธภัณฑ์สัญจร ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เข้าร่วมนำเสนอการจัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 > คลิกComments