วันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด สพป.นครปฐม เขต 2
    2563 > คลิก
    2562 > คลิก
    2561 > คลิก
    2560 > คลิก
    2559 > คลิก

คู่มือการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/get.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน

        ด้วยสภาพปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งที่ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" นั่นเอง เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด

        และในประเทศไทยนั้น ก็มิได้ละเลยถึงปัญหายาเสพติด เพราะรู้ว่าเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนแก่ตัวประชาชนเอง และครอบครัว รวมถึงประเทศชาติอีกด้วย ดังจะเห็นได้จาก พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีใจความว่า 
 
        "....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง....." พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2545

ประวัติความเป็นมาวันยาเสพติด

        ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" 
    
        โดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม 2530 ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดเป็นประจำเสมอมา ดังนั้น เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาของคนไทยทั้งชาติ ที่ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข สำนักงาน ป.ป.ส. จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมกัน "สวมเสื้อสีขาว" โดยพร้อมเพรียงกันในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหายาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 

        ต่อมา ในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519

       ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันสำนักกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

       ประเทศไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด ได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/25_12_2019_HNY2020.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำ
ปี 2563

    
    ป.ป.ส. กำหนดกรอบแนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย.) ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกาารรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  "พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด" Save Zone , No New Face  

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

        ปี 2562  มีคำขวัญ/สโลแกน วันต่อต้านยาเสพติดว่า มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด
COMMITTED TO SOLVE NARCOTICS PROBLEM WITH STRONG DETERMINATION

26 June, International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/agd61-12.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

        ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) มีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันทำความดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เน้นสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อต้องการให้ผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน ลดลง โดยมีกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน-ชุมชน (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ > คลิก )
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/logo-agd61.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/03-31.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

        สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานกลางในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ ภาคเอกชน ทำความดี ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” เพื่อนำมาแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
         สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความประพฤติที่ดีและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมเป็นพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
         – หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย สังกัด สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
         – น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์ นักแสดง สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
         – นาว-ทิสานาฏ ศรศึก นักแสดงสังกัด สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
         – โต๋-ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ศิลปิน สังกัด bec-tero Music
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/Finallogo-2560-11.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/drug3.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

        เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ( 26 มิถุนายน ) ประจำปี 2559  เพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ โดยการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคล 70 ปี ทรงครองราชย์ ภายใต้กรอบแนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" (Civil-State Unity for our Society Free from Drugs In Attribute to the Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty’s Accession to the throne​) โดยเชิญชวนให้ประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 26 มิถุนายน

        สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาบุคคลที่มีความประพฤติดีและมีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน/ดารา เพื่อคัดเลือกให้เป็น "ต้นแบบเยาวชนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559" (พรีเซ็นเตอร์) จำนวน 6 คน ดังนี้ 
          1. เด็กหญิงณัชชาวีณ์ โกศลพิศิษฐ์ (น้องณัชชา) นักแสดงสังกัดอิสระ 
          2. นายชนาธิป สรงกระสินธ์ (เจ)  นักกีฬาทีมชาติไทย
          3. นายณัฐวุฒิ สกิดใจ (ป๋อ) ศิลปินจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
          4. นางสาวฝนทิพย์ วัชรตระกูล (ปุ๊กลุก) ศิลปินจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
          5. นายนภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน) ศิลปินสังกัดค่าย จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ 
          6. นางสาวพรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี) ศิลปินสังกัดค่ายแกรมมี่ โกลด์ ในบริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/drug_1.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

    ปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ให้คำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 2558 ว่า "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
    ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดตัวพรีเซ็นเตอร์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ซึ่งได้คัดเลือกบุคคลที่มีชื่อเสียง อาทิ นักกีฬา พิธีกร ศิลปิน นักแสดง จากสังกัดต่าง ๆ โดยพิจารณาคุณสมบัติในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความประพฤติ ผลงานที่อยู่ในความสนใจ การศึกษา ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่มีประวัติยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน 6 คน คือ 
        1. ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (ซิโก้) หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลชายทีมชาติไทย
        2. นายวรินทร ปัญหกาญจน์ (เกรท) นักแสดง สังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
        3. นายมิกค์ ทองระย้า (มิกค์) นักแสดง สังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
        4. นางสาวปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ไอซ์) นักแสดง สังกัด GTH (บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด)
        5. นางสาวฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ (ซี) ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการไอที
        6. เด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง (น้องอันดา) นักแสดงเด็กมากความสามารถ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/antidrug.png
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

        ปี 2557 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรม "มหกรรมหนังสั้นต่อต้านยาเสพติด" ภายใต้ Concept ว่า "Action Against Drugs Yes I do" เพื่อให้เยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานหนังสั้นเป็นสื่อต้านยาเสพติดระดับประเทศเข้าประกวด
        ขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในโครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย โดยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติในแก่บุคคลและเยาวชนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง        
        สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่ได้รางวัลเชิดชูเกียรติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย
        - อาทิวราห์ คงมาลัย(ตูน บอดี้สแลม) / แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ / พันโทวันชนะ สวัสดี(ผู้พันเบิร์ด)
        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557 แนวคิด : "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน"

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/Untitled-4_28_1.jpg?attredirects=0
วันต่อต้านยาเสพติด 2556

        ปี 2556 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 เพื่อให้ประชาชนรับรู้ รับทราบ และเห็นถึงความสำคัญของโทษ และพิษภัยยาเสพติด 
        สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2556 ได้แก่ โป๊ป ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ / กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล / พิกเล็ท ชาราฎา อิมราพร / โฟกัส โฟกัส จีระกุล / โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556 แนวคิด : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน"

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/2602.jpg
วันต่อต้านยาเสพติด 2555

        วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ ตลอดปี 2555 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ หรือ ศพส. จึงให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน ประจำปี 2555 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
        สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2555 ได้แก่ แก้มบุ๋ม พิมพ์นิภา จิตติธีรโรจน์ / เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี  / พรีม รณิดา เตชสิทธิ์ / เก้า จิรายุ ละอองมณี / ฉัตร ปริยฉัตร ลิ้มธรรมมหิศร
        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2555 คือ "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554

        ปี 2554 เป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และทรงเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางการพัฒนาทางเลือกอีกด้วย
        สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2554 ได้แก่  น้ำฝน พัชรินทร์ จัดกระบวนพล / มิน พีชญา วัฒนามนตรี / หนูนา หนึ่งธิดา โสภณ / รถเมล์ คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ / อั๋น วิทยา วสุไกรไพศาล
        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2554 คือ "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน" 

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553

        รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันฯ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน และเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกว่า "ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2"
        ทั้งนี้ มีเป้าหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพฯ ปริมณฑล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤต
        สำหรับศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2553 ได้แก่ น้ำชา ชีรณัฐ ยูสานนท์ / ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ / อ๋อม อรรคพันธ์ นะมาตร์ / มาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า / โจ AF2 ภาณุพล เอกเพชร
        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 คือ "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/bg.jpg?attredirects=0
วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552

      ปี 2552 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เพื่อเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทุกระดับ ภายใต้แนวคิด "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" โดยตั้งทีมทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานภาคีด้านยาเสพติด ทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลปฏิบัติการพบว่า สถิติการจับกุมยาเสพติดมีมากขึ้น แต่ละเดือนสามารถสกัดยาเสพติดได้เป็นแสนเม็ด โดยเฉพาะรั้วชายแดนที่สำคัญที่สุด เพราะยาเสพติดที่ใช้ในไทย ไม่ได้ผลิตในไทย แต่ลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศ การสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาทางแนวชายแดนจึงเป็นการป้องกันที่สำคัญมาก 
        ทั้งนี้ ได้มีการจัดงานมหกรรม "5 รั้วล้อมไทย พ้นภัยยาเสพติด" ที่เมืองทองธานี ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดให้กับประชาชน ชุมชน และเยาวชน 
        ศิลปินนักร้องนักแสดงที่สำนักงาน ป.ป.ส. คัดเลือกให้มาเป็นตัวแทนศิลปินต้านยาเสพติดปี 2552 ได้แก่ คูณ คณิน บัดติยา เป็นตัวแทนรั้วชายแดน / รุจ ศุภรุจ เตชะตานนท์ (รุจ เดอะสตาร์) เป็นตัวแทนรั้วชุมชน / ก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ เป็นตัวแทนรั้วสังคม / พลอย ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ตัวแทนรั้วโรงเรียน / แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ตัวแทนรั้วครอบครัว
        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2552 แนวคิด : "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย

        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2561 : “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2560 : “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Do Good Deeds for Dad against Drugs” 26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2559 : "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์" 
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2558 : "คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557 : "สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556 : "คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด" ภายใต้คำขวัญ "ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน" 
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555 : "พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2554 : "สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน" 
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2553 : "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2552 : "ทำความดี ตามคำพ่อ" ภายใต้คำขวัญ "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2551 : "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2550 : "รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2549 : "60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2548 : "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2547 :      -
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2546 : "พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2545 : "พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด : The Power of people can conquer illicit drugs"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2544 : "รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2543 : "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2542 : "รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2541 : "ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2540 : "เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2539 : "มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2538 : "ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2537 : "ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2536 : "ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2535 : "สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด"
        คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2534 : "ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า"https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/seph-tid/13394042_1005766186167139_5009239044687698631_n.jpg?attredirects=0คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก

        คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ตามมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ

2561 : "Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe."  (เหมือนกับเมื่อปี 2560)
2560 : "Listen First - Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe." 
2559 : "A message of hope: Drug use disorders are preventable and treatable."
2558 : "Think Health, Not Drugs"
2557 : "Drug use disorders are preventable and treatable"
2556 : "Make health your "new high" in life, not drugs."
2555 : "Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" 
            ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"
2554 : "Global Action for Healthy Communities Without Drugs"
2553 : "Health is the ongoing theme of the world drug campaign."
2550-2552 : "Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs." 
            ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"
2549 : "Value yourself...make healthy choices"
2548 : "Drugs is not child's play"
2547 : "Drugs : treatment works"
2546 : "Let's talk about drugs"
2545 : "Substance abuse and HIV/AIDS"
2544 : "Sports against drugs"
2543 : "Facing reality: denial, corruption and violence" 


หน้าเว็บย่อย (1): ต้านยาเสพติด'63
Comments