ศิลปินแห่งชาติ

รายนามศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบัน 
จำแนกตามปี และสาขา ตามลำดับ > คลิก

        ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ต่อครั้ง และกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ ๒๐,๐๐๐.- บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท เป็นต้นได้รับการประกาศยกย่อง / เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่อง / เป็นผู้มีคุณธรรม ทุ่มเท และเสียสละเพื่องานศิลปะ / และเป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ 

เกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้

เกณฑ์ที่ ๑. คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ มี ๖ ประการ ได้แก่ เป็นผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่อง / เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น / เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่อง / เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่อง / เป็นผู้มีคุณธรรม ทุ่มเท และเสียสละเพื่องานศิลปะ / และเป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ

เกณฑ์ที่ ๒. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ  ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความจริง ความงาม อารมณ์ และคุณค่าทางจิตวิญญาณ แสดงออกถึงแนวคิด สร้างพลังความรู้และพัฒนาสติปัญญาแก่มนุษยชาติ ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ และส่งเสริมจินตนาการ และเป็นผลงานสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูงส่ง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ ไม่แสดงเจตนาหรือจงใจคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่นทั้งเปิดเผยและแอบแฝง

เกณฑ์ที่ ๓. การเผยแพร่และการยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติ  ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิลปินแห่งชาติ จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานและได้รับการยอมรับ คุณค่าในผลงาน ดังนี้ เป็นผลงานที่ได้รับการจัดแสดง ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน อ้างอิง โดยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด และเป็นผลงานได้รับรางวัล หรือเกียรติคุณระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

        ซึ่งการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นี้ จะทำการคัดเลือกใน ๓ สาขา ได้แก่
๑. สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา แบ่งเป็น วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ วิจิตรศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย ส่วนประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบประเพณีและร่วมสมัย มัณฑนศิลป์ การออกแบบผังเมือง การออกแบบอุตสาหกรรม และประณีตศิลป์ เป็นต้น

๒. สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความรู้สึกสะเทือนใจ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกลวิธีเสนอเรื่องที่น่าสนใจ

๓. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะที่มีการแสดง ที่เป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑.ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ๒.ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ๓.ภาพยนตร์และละคร

        นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๖๐ แล้วจำนวน ๒๙๕ คน และ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐๗ คน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ๑๔๐ คน ยังมีชีวิตอยู่ ๑๕๕ คนปี 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B462.jpg 

        ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย

๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่ 
    -ประเภทวิจิตรศิลป์ 
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A1%20%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%20.jpg 
 ๑.๑ นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม)        ๑.๒ นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ) 

    -ประเภทประยุกต์ศิลป์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%20%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg 
 ๑.๓ นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม)  ๑.๔ นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น)

๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%20%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2.jpg 
  ๒.๑ นายเริงชัย ประภาษานนท์                ๒.๒ นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา 

๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่
    -ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A5.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg 
๓.๑ นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด)   ๓.๒ นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน)  

    -ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%90%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.jpg 
๓.๓ นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)  ๓.๔ นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)  

    -ประเภทภาพยนตร์และละคร 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B9%8C.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5.jpg
   ๓.๕ นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง                   ๓.๖ นางอารีย์ นักดนตรี 


ปี 2561
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/210262.jpg

        วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ดังนี้

    ๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย 
        -ประเภทวิจิตรศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ 
            นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)  คำประกาศเกียรติคุณ            นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม) คำประกาศเกียรติคุณ
            https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2.jpg
                 
        -ประเภทประยุกต์ศิลป์ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
           นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) คำประกาศเกียรติคุณ      นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน) คำประกาศเกียรติคุณ 
           

    ๒.สาขาวรรณศิลป์  จำนวน ๒ คน ประกอบด้วย
           นายจำลอง ฝั่งชลจิตร  ประกาศเกียรติคุณ                               นายเสน่ห์ สังข์สุข  คำประกาศเกียรติคุณ  
               

   ๓. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 ราย แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
        
        ประเภทดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
         นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) คำประกาศเกียรติคุณ                       นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา) คำประกาศเกียรติคุณ 
          https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/52883799_1936739903118239_268042917463982080_o.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg
       
         ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
         นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) คำประกาศเกียรติคุณ    ายประภาส ชลศรานนท์ คำประกาศเกียรติคุณ
                                                                                                                (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)
         https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/52528748_1936740213118208_6809944005296521216_o.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/52565978_1936741199784776_3522205286771195904_o.jpg

        ระเภท ภาพยนตร์ และละคร ได้แก่ 
        นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)                     นางเอก ชาวราษฎร์ (เพชรา เชาวราษฎร์) (ภาพยนตร์) 
                                      คำประกาศเกียรติคุณ                                                     คำประกาศเกียรติคุณ
        https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/52445496_1936741453118084_3985161636968136704_o.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/52607853_1936741859784710_7347389867388567552_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/name/image_big_5c6eaf3e89462.jpgปี 2560

1. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตกรรม) / นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม) / นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม) 
นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น) / นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg

2. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางเพ็ญศรี เคียงศิริ / นายพิบูลศักดิ์ ละครพล / นายเทพศิริ สุขโสภา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C.jpg

3. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 9 คน ได้แก่ นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์) / นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย) / นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา) 
นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล) / ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฎศิลป์สากล) / นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล) 
ศาสตราจารย์ มัทนี รัตนิน (ละครเวที) / นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ / นายคเณศ(รอง) เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-silpin/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8E.jpgปี 2559 
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2559

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/artis59.jpg?attredirects=0

1.สาขาทัศนศิลป์ 4 คน ได้แก่ 
    นางคำสอน สระทอง (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)
    นายเดโช บูรณบรรพต (ภาพถ่าย)
    นางลาวัณย์ อุปอินทร์ (จิตกรรม) 
    รศ.เสนอ นิลเดช (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) 
2.สาขาวรรณศิลป์ 4 คน ได้แก่ 
    นายกิตติศักดิ์ มีสมสืบ, 
    นางชูวงศ์ ฉายะจินดา, 
    นายธัญญา สังขพันธานนท์ 
    ศ.พิเศษ เรืองอุไร กุศลาสัย 
3.สาขาศิลปะการแสดง 4 คน ได้แก่ 
    นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี (ดนตรีไทยสากล)
    นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน)
    นายสมบัติ เมทะนี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) 
    นายหะมะ แบลือแบ (มะยะหา) (การแสดงพื้นบ้าน-ดีเกร์ฮูลู)ปี 2558

ศิลปินแห่งชาติ ปี 2558

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/sillapin1358p3-1.jpg?attredirects=0

1. สาขาทัศนศิลป์
    นายกฤษฎา โรจนกร (สถาปัตยกรรม)
    ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ (ประติมากรรม)
    ศ.เกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาคบัว (การออกแบบอุตสาหกรรม)
2. สาขาวรรณศิลป์
    นายธีรภาพ โลหิตกุล (สารคดี)
    นายไพวรินทร์ ขาวงาม (กวีนิพนธ์)
3. สาขาศิลปะการแสดง
    น.ส.เวณิกา บุนนาค (นาฏศิลป์ไทย)
    เรือตรี สันติ ลุนเผ่ (ดนตรีสากล)
    นายสมบูรณ์สุข นิยมศิริ หรือ เปี๊ยก โปสเตอร์ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)ปี 2557
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2557


1. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่
    นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์)
    นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม)
    นายชวลิต เสริมปรุงสุข (จิตรกรรม)
    นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์)
    นายนิจ หิญชีระนันท์ (การออกแบบผังเมือง)
2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางชมัยภร บางคมบาง
3. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
    นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง)
    นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล)
    นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
    นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์)
    นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (โทรทัศน์และภาพยนตร์)
    นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย)ปี 2556

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/ThailandArtist56.jpg

1 สาขาศิลปะการแสดง
    นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร (ฉลอง ภักดีวิจิตร) ด้านผู้สร้าง-ผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
    นายยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ด้านดนตรีไทยสากล
    นางนิตยา รากแก่น (บานเย็น รากแก่น) ด้านดนตรีพื้นบ้าน-หมอลำ
    นายเฉลิม ม่วงแพรศรี ด้านดนตรีไทย

2. สาขาวรรณศิลป์
    นายวินทร์ เลียววาริณ
    นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์)
    นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ) 

3. สาขาทัศนศิลป์
    นายช่วง มูลพินิจ ด้านจิตรกรรม
    นายธีรพล นิยม  ด้านสถาปัตยกรรมปี 2555        ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2555  มีจำนวน 16 คน ดังต่อไปนี้

    1. สาขาทัศนศิลป์ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
        1.1 รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข (ประติมากรรม)
        1.2 นางเนื่อง แฝงสีคำ (ประยุกต์ศิลป์)
        1.3 ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี (สื่อผสม)
        1.4 ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ (จิตรกรรม)

    2. สาขาวรรณศิลป์ มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
        2.1 นางนงไฉน ปริญญาธวัช (นวนิยายและเรื่องสั้น)
        2.2 คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ (กวีนิพนธ์)
        2.3 คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (นวนิยาย)
        2.4 นายมกุฏ อรฤดี (นวนิยายและเรื่องสั้น)

    3. สาขาศิลปะการแสดง มีจำนวน 8 ท่าน ได้แก่
        3.1 นางบัวซอน ถนอมบุญ (การแสดงพื้นบ้าน-การขับซอ)
        3.2 นายดอกดิน กัญญามาลย์ (ภาพยนตร์)
        3.3 นายสมส่วน พรหมสว่าง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)
        3.4 นายมนัส ปิติสานต์ (ดนตรีไทยสากล)
        3.5 พันโทเสนาะ หลวงสุนทร (ดนตรีไทย)
        3.6 พันโทวิชิต โห้ไทย (ดนตรีไทย-โยธวาทิต)
        3.7 นายเคล้าน้อย โรจนเมธากุล (การแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง)
        3.8 นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง (ดนตรีไทย-คีตศิลป์)ปี 2554


สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ 
    นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม
    นายเมธา บุนนาค สถาปัตยกรรม
    นายทองร่วง เอมโอษฐ สาขาทัศนศิลป์ ประณีตศิลป์-ศิลปคนะปูนปั้น

สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ 
    นายประภัสสร เสวิกุล สาขาวรรณศิลป์ นวนิยายและกวีนิพนธ์
    นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี สาขาวรรณศิลป์ เรื่องสั้นและกวีนิพนธ์

สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ 
    นางรัจนา พวงประยงค์ สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ไทย-ละคร 
    นายนคร ถนอมทรัพย์ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล-ประพันธ์และขับร้อง
    นายเศรษฐา ศิระฉายา สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง  
    รศ.สดใส พันธุมโกมล สาขาศิลปะการแสดง ละครเวทีและละครโทรทัศน์ปี 2553

https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/artistday-8-350.gif

        ศิลปินแห่งชาติ 9 ท่าน ประจำปี พ.ศ. 2553 ได้แก่

1. นายธงชัย รักปทุม (จิตรกรรม) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
2. นางประนอม ทาแปง (ประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ) ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
3. นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี (สถาปัตยกรรมไทย) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
4. นายควน ทวนยก (ดนตรีพื้นบ้าน) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันเอกพิเศษชูชาติ พิทักษากร (ดนตรีสากล) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
6. นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-นักแสดง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
7. นายสุประวัติ ปัทมสูต (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-ผู้กำกับ นักแสดง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
8. นายสมบัติ พลายน้อย (สารคดี เรื่องสั้น) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
9. นายสุรชัย จันทิมาธร (เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
*******************************************************************************************************************************************************
 
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B2.jpg
ปรีชา เถาทอง
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%882.jpg
องอาจ สาตรพันธุ์
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93.jpg
เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์
 
 
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C.jpg
วรนันท์ ชัชวาลทิพากร
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

จตุพร รัตนวราหะ
 
 
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg
อุทัย แก้วละเอียด
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%93%E0%B8%B2.jpg
มัณฑนา โมรากุล
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/52%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C.jpg
ประยงค์ ชื่นเย็น
 

1. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม
2. นายองอาจ สาตรพันธุ์ สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 
3. นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์-แกะสลักเครื่องสด
4. นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย 
5. นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์  
6. นายจตุพร รัตนวราหะ สาขาศิลปะการแสดง ด้านนาฏศิลป-โขน 
7. นายอุทัย แก้วละเอียด สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทย 
8. นางมัณฑนา โมรากุล สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล-คำร้อง  
9. นายประยงค์ ชื่นเย็น สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง-ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน ปี 2551 

******************************************************************************************************************************************************
 
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51itthipon.jpg?attredirects=0
อิทธิพล ตั้งโฉลก
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5.jpg
นายอดุล จันทรศักดิ์
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5i.jpg
ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
ประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว
 
 
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
พล.ร.ต.วีรพันธ์ วอกลาง
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51siri.jpg
ศิริ วิชเวช
https://sites.google.com/a/npt2kindergarten.com/kindergarten/wan-sakhay/wan-silpin/2560/51sorrapong.jpg
กรีพงศ์ เทียมเศวต

 

        1. สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ รศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก (จิตรกรรม)
        2. สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายอดุล จันทรศักดิ์
        3. สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ 
            ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ (ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง) 
            นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว (นาฏศิลป์-โขน) 
            พล.ร.ต.วีรพันธ์ วอกลาง (ดนตรีสากล) 
            นายศิริ วิชเวช (คีตศิลป์) 
            นายกรีพงศ์ เทียมเศวต หรือ นายสรพงษ์ ชาตรี (นักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์) Comments