วันครู


ประวัติความเป็นมาของวันครู

        มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488  ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า คุรุสภาเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา  โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความ เห็นเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษา ควบคุมจรรยาและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัวได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

        ด้วยเหตุนี้ในทุกๆ ปี คุรุสภาจะจัดให้มีการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนครูจากทั่วประเทศแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และซักถามปัญหาข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับ การดำเนินงานของคุรุสภา  โดยมีคณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาเป็นผู้ตอบข้อสงสัย สถานที่ในการประชุมสมัยนั้นใช้หอประชุมสามัคคยาจารย์ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระยะหลังใช้หอประชุมคุรุสภา  
        ปี พ.ศ. 2499  ในที่ประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุมครูทั่วประเทศว่า
        “ที่อยากเสนอในตอนนี้ก็คือ ว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมี บุญคุณเป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บันดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ ทำทาน  คนที่สองรองลงไปก็คือ ครูผู้เสียสละทั้งหลาย  ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้  จะขอฝากที่ประชุม ไว้ด้วย ลองปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง”

        จากแนวความคิดนี้ กอปรกับความคิดเห็นของครูที่ แสดงออกทางสื่อมวลชนและอื่น ๆ ที่ล้วนเรียกร้อง ให้มีวันครู เพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู  ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอันมาก    ในปีเดียวกัน ที่ประชุมคุรุสภาสามัญประจำปี จึงได้พิจารณาเรื่องนี้และมีมติ เห็น ควรให้มีวันครูเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป โดยได้เสนอหลักการว่า เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครู กับประชาชน

        ในที่สุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499  ให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็น “วันครู” โดย เอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครูและให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ 


 
        รวมคำขวัญวันครูจากอดีตถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2522 - ปัจจุบัน)
 
        การจัดงานวันครู มีครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 คำขวัญวันครูนั้นเดิมเป็นคำขวัญจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าร่วมประกวด

พ.ศ. 2522   การให้การศึกษาแก่คนในชาติ เป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องกันไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงต้องระดมสรรพกำลังหลาย ๆ ด้านมาช่วยเหลือการศึกษา ปัจจัยที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขาดเสียมิได้ก็คือ ครูซึ่งจะเป็นผู้ผลักดันให้ทุกอย่างไปสู่เป้าหมายได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายคงตระหนักถึงหน้าที่อันมีเกียรตินี้ ในโอกาสที่วันสำคัญอย่างยิ่งของครูได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าในนามของกระทรวงศึกษาธิการและประธานอำนวยการคุรุสภา ขอส่งความปรารถนาดีและความระลึกถึงเพื่อนครูทุกท่าน ทั้งนอกและในราชการขอจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันและขอได้โปรด ตระหนักถึงหน้าที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของครูที่ดีสืบไป  (นายแพทย์บุญสม มาร์ติน)
พ.ศ. 2523   เป็นครูต้องยึดถือคุณธรรมของครู  (ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์)
พ.ศ. 2524  ครูที่แท้ต้องทำแต่ความดี ประพฤติปฏิบัติในระเบียบแบบแผนอันสมควรกับเกียรติภูมิของตน มีความรักในลูกศิษย์และอบรมปัญญาให้ลูกศิษย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน วิชาการ ความฉลาดรอบรู้ในเหตุและผล ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และทางด้านพลานามัย  (ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต)
พ.ศ. 2525  ครู นั้น สังคมยกย่องนับถือว่าเป็นปูชนียบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าครูเป็นผู้เสียสละ ยึดมั่นในคุณงามความดี และความถูกต้อง จึงขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไป (ดร.เกษม ศิริสัมพันธ)
พ.ศ. 2526   อนาคตของเด็กไทย อยู่ที่ความเอาใจใส่ของครูทุกคน (ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์)
พ.ศ. 2527   ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2527 ผมขอให้เพื่อนครูที่รักทั้งหลายและสมาชิกคุรุสภาทุกท่าน ประสบความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สัมฤทธิ์ผลอันพึงปรารถนาตลอด (นายชวน หลีกภัย)
พ.ศ. 2528  การที่บุคคลหนึ่งจะดำรงชีวิตได้อย่างดีนั้นมิใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะผู้เป็นครูมีแนวปฏิบัติที่ยากยิ่ง เป็นสิ่งน่าเห็นใจที่ครูจะต้องปฏิบัติโดยยึดถือความดีมีคุณธรรมระดับสูงกว่า บุคคลทั่วไป แต่ก็น่าภาคภูมิใจเมื่อครูผู้ปฏิบัตินั้น ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และยอมรับจากสังคมมากขึ้น จึงขอให้เพื่อนครู ทุกท่านปฏิบัติตนด้วยความเสียสละ อดทน ยึดถือความดี มีคุณธรรมเพื่อจะบังเกิด ผลดีแก่ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติสืบไป 
(นายชวน หลีกภัย)
พ.ศ. 2529  ครูคือผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชาติให้ก้าวหน้า และอยู่รอดปลอดภัย (นายชวน หลีกภัย)
พ.ศ. 2530  ครูดีมีวินัย และคุณธรรม ย่อมน้อมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี (นายมารุต บุญนาค)
พ.ศ. 2531  ครูเป็นผู้สร้าง ครูเป็นผู้ให้ความหวัง ครูเป็นพลังให้ศิษย์เป็นคนดี (นายมารุต บุญนาค)
พ.ศ. 2532  ครูดี มีจรรยา มุ่งค้นคว้าเพื่อพัฒนาเด็กไทย (พลเอกมานะ รัตนโกเศศ)
พ.ศ. 2533  ครูคือผู้อุทิศทั้งชีวิตและจิตใจ ส่งเสริมเพิ่มพูนให้เยาวชนเป็นคนดี (พลเอกมานะ รัตนโกเศศ)
พ.ศ. 2534  ครูคือผู้สร้างสรรค์ให้เยาวชนของชาติเป็นพลเมืองดี (พลเอกมานะ รัตนโกเศศ)
พ.ศ. 2535  ครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา และผู้นำเยาวชนของชาติ (ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์)
พ.ศ. 2536  ครูคือนักพัฒนา และรักษาสิ่งแวดล้อม (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร)
พ.ศ. 2537  ครูคือ ผู้มีคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร)
พ.ศ. 2538  อุทิศเวลา รักษาคุณธรรม ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (นายสัมพันธ์ ทองสมัคร)
พ.ศ. 2539  ครู เป็นหัวใจของการพัฒนาคน (นายสุขวิช รังสิตพล)
พ.ศ. 2540  ครูสร้างศิษย์ ด้วยมิตรและนำใจ ครูคือผู้ให้ เพื่อเยาวชนไทยได้พัฒนา (นายสุขวิช รังสิตพล)
พ.ศ. 2541  ครูเป็นผู้นำทางปัญญา ชี้นำประชาธิปไตย สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี (นายชุมพล ศิลปอาชา)
พ.ศ. 2542  ครูเป็นผู้เบิกทางแห่งปัญญา (นายปัญจะ เกสรทอง)  
                  ครูชี้ทางสร้างสรรค์ภูมิปัญญา ชนเชิดบูชาพระคุณครู (นางเซียมเกียว แซ่เล้า)
พ.ศ. 2543  ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล)
                  สร้างชาติ สร้างคน ผลงานของครู ทั่วโลกรับรู้ เชิดชูบูชา (นายประจักษ์ เสตเตมิ)
พ.ศ. 2544  พระคุณครูยิ่งใหญ่ สร้างไทยให้พัฒนา ขอบูชาคุณครู (นางสาวสุทิสา ธนบดีไพบูลย์)
พ.ศ. 2545  สร้างคนสร้างชาติ สร้างศาสตร์ก้าวหน้า สร้างภูมิปัญญา ขอบูชาครู  (นายสุเทพ วิเศษศักดิ์ศรี)
พ.ศ. 2546  ครูให้ความรู้ ควบคู่จรรยา ปวงชนทั่วหล้า น้อมบูชาครู (นางสมปอง สายจันทร์)
พ.ศ. 2547  ครูคือพลังสร้างแผ่นดิน ไทยทุกถิ่นน้อมบูชาพระคุณครู  (นางสาวพรทิพย์ ศุภกา)
พ.ศ. 2548  ครูสร้างคนสร้างชาติด้วยศาสตร์ศิลป์ ทั่วแผ่นดินศรัทธาบูชาครู (นายประจักษ์ หัวใจเพชร)
พ.ศ. 2549  ครูดีเป็นศรีแผ่นดิน ศิษย์ทั่วถิ่นศรัทธาบูชาครู (นางพรรณา คงสง)
พ.ศ. 2550  สิบหกมกรา เทิดทูน พ่อแผ่นดิน ภูมินทร์บรมครู (นางสาวศันสนีย์ แสนโรจน์)
พ.ศ. 2551  ครูของแผ่นดินเลิศศิลป์ศาสตร์ มหาราชภูมิพลฯ ชนบูชา (นางพงษ์จันทร์ สุขเกษม)
พ.ศ. 2552  ครูสร้างคนดี เป็นศรีแผ่นดิน ทั่วถิ่นศรัทธา บูชาคุณครู (นางนฤมล จันทะรัตน์)
พ.ศ. 2553  น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที (นายกันทา วงศ์จันทร์ทิพย์)
พ.ศ. 2554  เทิดพระเกียรติทั่วหล้า บูชาครูของแผ่นดิน ภูมินทร์ภูมิพล (นางกนกอร ภูนาสูง)
พ.ศ. 2555  บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล (นางสาวขนิษฐา อุตรโส จาก จังหวัดนครปฐม)
พ.ศ. 2556  แปดสิบพรรษา  พระราชินี  ราษฎร์รัฐภักดี ครูศรีแผ่นดิน  (นายสะอาด สีหภาค  จาก จังหวัดศรีสะเกษ) 
พ.ศ. 2557  เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน (นายธีธัช บรรณะทอง)
พ.ศ. 2558  เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ (เด็กหญิงอนุสรา ชื่นบาล จังหวัดอ่างทอง) 
พ.ศ. 2559  อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดีมีคุณภาพ  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
พ.ศ. 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
พ.ศ. 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
พ.ศ. 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
พ.ศ. 2563 "ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา" (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)
พ.ศ. 2564 "ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ" (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี)   กิจกรรมวันครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B963.jpg?attredirects=0

ภาพกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2563
กำหนดการ > คลิก

วันครูประจำปี 2562
"คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง"
คุรุสภาประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 > คลิก 
สปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์ “วันครู” ประจำปี 2562 หัวข้อ คุณธรรมนำครูไทย > คลิก 
กิจกรรมวันครู 16 มกราคม ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

วันครูประจำปี 2561
“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
        กำหนดจัดสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2561 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยจัดกิจกรรมหลักวันครูเช่นเดียวกับส่วนกลาง และจัดสัปดาห์วันครูโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 
        - กิจกรรมสาธารณประโยชน์/กิจกรรมจิตอาสา เช่น ทำความสะอาดสถานศึกษา/ชุมชน/สถานที่ท่องเที่ยว, ปลูกป่า/ปลูกต้นไม้, บริจาคโลหิต เป็นต้น
        - กำหนดคำขวัญวันครูประจำสถานศึกษา “หนึ่งคำขวัญ หนึ่งสถานศึกษา” (One slogan One school: OSOS) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
        - กิจกรรมชุมนุมครู เพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและการศึกษาของชาติ
        - กิจกรรมครูเยี่ยมบ้านเด็ก, เยี่ยมครู เพื่อเป็นการแสดงถึงความรัก ความห่วงใยระหว่างศิษย์และครู 

กิจกรรมวันครู ปี 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

วันครูประจำปี 2560
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-3#
ดูรายละเอียด > คลิก

วันครูประจำปี 2559
ดูรายละเอียด > คลิก

วันครูประจำปี 2558

วันที่ 16 มกราคม 2558    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จัดงานวันครูประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูและรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครูและระลึกถึงพระคุณครู เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

กิจกรรม : ภาคเช้าถวายภัตตาหารและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 59 รูป จากนั้นเข้าสู่พิธีการวันครู พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง พระคุณครู นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้และถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 นางวรนุช วิลัยรักษ์ ข้าราชการครูนอกประจำการ นำกล่าวรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายสาทิศ เพ็งนาเรนทร์ ข้าราชการครูอาวุโสนำข้าราชการครูกล่าวคำปฏิญาณตน และ พิธีมอบรางวัล เช่น หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ผู้บริหารดีเด่น ครูดีในดวงใจ ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา OBEC AWARDS ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีในดวงใจ บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น หนึ่งแสนครูดี ครูดีไม่มีอบายมุข ภาคบ่าย เลี้ยงสังสรรค์วันครู

รวมอัลบั้มงานวันครู 2558
    พิธีสงฆ์ช่วงเช้า คลิก  
    พิธีเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ > คลิก
    ภาพพิธีมอบรางวัล 
    เลี้ยงสังสรรค์วันครู คลิก

วันครู58

ดูภาพเพิ่มเติม จากงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 : 
ขอขอบคุณข้อมูลและแหล่งภาพ : คุณนวเนตร ยอดอุดม / ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์

วันครูประจำปี 2557


        กิจกรรมวันครู โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกับ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" 
    2. เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
    3. เพื่อเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
    4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
    5. เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
    6. เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชร เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2,000 คน

กิจกรรม : กำหนดการ 
    ถวายภัตราหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 58 รูป / ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 58 รูป / พระราชวิริยาลังการ กิตตินธโร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล แสดงสัมโมทนียกถา / ถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ  
    นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เริ่มพิธีสงฆ์ อาราธนาศีล สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตราหารเพลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา 
    นายธานี ธัญญาโภช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"  ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 กล่าวรายงาน / พิธีเปิดกรวย และถวายสดุดี / อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา / ให้โอวาท
    นายชนาวุฒิ กลัดแพ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงบูรพาจารย์ทำนองสรภัญญะ
    นายอุบล นิ่มนวล ครูอาวุโสประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณ
    พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม / ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและรางวัลกิจกรรมวันครู / คุรุสภาดีเด่น /ครูดีในดวงใจ / ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ สกสค. /  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ครูผู้สอนดีเด่น / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น / หนึ่งแสนครูดี 
    มอบของที่ระลึก
    ร่วมรับประทานอาหาร กิจกรรมสังสรรค์

ดาวน์โหลดภาพนิ่ง
การเตรียมการ (กล้องน้องๆ ที่เขต)   กิจกรรมภาคเช้า (กล้อง PrNPT2) 
ประกาศเกียรติคุณ (รับเกียรติบัตร)  กล้องกลาง (ครูดอนไร่ขิงวิทยา)  กล้อง ครูนุ วัดไร่ขิง   กล้อง หนึ่ง ปชส.
สังสรรค์แจกรางวัล คลิก 
ภาพโดย นวเนตร ยอดอุดม (งานประชาสัมพันธ์ สพป.นฐ.2)
คำขวัญวันครู 2564
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57/133975216_3514779598604536_3821261140557566818_o.jpg

คำขวัญวันครู 2563
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B962.jpg

คำขวัญวันครู 2562
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57/teacher-1-1.jpg

คำขวัญวันครู 2561

สปอตโทรทัศน์วันครู 2563

 ประกาศผลการประกวด > คลิก

 รางวัลชนะเลิศ: astronaut

 รางวัลรองชนะเลิศ: ครูก้าว 


 รางวัลชมเชย: สปอตวิทยุวันครู 2563 

รางวัลชนะเลิศ: 
    ครูที่รักเราไม่เคยเปลี่ยน

รางวัลรองชนะเลิศ: 
    


คลิปภาพยนตร์สั้นวันครู

 ครูผู้เสียสละ (13 ม.ค.63) > คลิก

 ครูผู้เป็นดวงประทีปส่องทาง 
(12 ม.ค.62) > คลิก

โรงเรียนปลายข้าว
     (13 ม.ค.61 > คลิก

 ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (12 ม.ค.60)
     (From The Heart) > คลิก

 เชิดชูพระคุณครู (12 ม.ค.59) 

 อาจารย์ใหญ่ ครูผู้ให้ (13 ม.ค.58)
(The Everlasting Teacher) คลิก

 ครูใจร้ายแต่ได้ใจเรา (20 ต.ค.57)
 (Sabina Women’s Story) > คลิก

 พระคุณครู ไม่มีวันเกษียณ
(14 ม.ค.56) คลิก

ละครเทิดพระเกียรติ ชุดใต้ร่มพระบารมี เรื่อง ครูของแผ่นดิน (7ตอน) > คลิก

http://drama.tlcthai.com/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99

 "ครู...คนปั้นคน" > คลิก
 รางวัลของครู คลิก
 "ครูมาลี" (7 ม.ค.58) คลิก
วันที่สายไปของใครบางคน 
(ผลงานนักเรียนชั้น ม.6/1 ปี 2558 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ สามพราน) > คลิก 
ครูคุณธรรม สานต่อที่พ่อทํา (ครูโซ่ ยอดหทัย รีศรีคํา) 29 ม.ค.60 > คลิกเพลงเชิดชูเกียรติคุณครู

ครู   พระคุณที่สาม   ใครหนอใครหน้าเว็บย่อย (1): วันสิ่งแวดล้อมไทย
Comments