ธุรการงานโรงเรียน


แจ้งข่าวเล่าความ

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ.2561 > คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก
 ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว 6448 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 ขั้นตอนการดำเนินการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ > คลิก 
ประชุมทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปี 2561 (23 มี.ค. 2561) 
เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] > คลิก
    - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net > คลิก 
    - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. > คลิก 
    - Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 + ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 > คลิก
 กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ > คลิก 
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ > คลิก
 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP ฉบับย่อ(ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทําโดยกลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ > คลิก
 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 > คลิก
 ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ฉบับ 2561  |  ฉบับ 2551
 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงาน AMSS++ > คลิก
 คู่มือประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านระบบสารสนเทศด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก
 คู่มือการปฏิบัตงิานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน > คลิก ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (มาตรา 44) 
ตอนที่ 1 


ตอนที่ 2คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิกComments