ธุรการงานโรงเรียน


แจ้งข่าวเล่าความ

 ว 26/61 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 ด่วนที่สุด ที่ 04009/ว 6448 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 สรุปสาระสําคัญ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ > คลิก  ระเบียบ แนวปฏิบัติ 

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555 ฉบับเต็ม > คลิก
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564  > คลิก  
 รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบารย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 > คลิก   
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 > คลิก  
 หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี > คลิก  
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน พ.ศ. 2562 > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ. ศ. 2562 > คลิก 
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562 > คลิก 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษา > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ คลิก 
 เรื่อง วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติ และห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย > คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร > คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 คลิก 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 อัลบั้มครูพัสดุจากเฟสบุ๊ก > คลิก 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา (4 มี.ค.62) > คลิก 
 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือน) 28 ก.พ.62 > คลิก 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (28 ก.พ.62) > คลิก 
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน > คลิก 
 ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการกำหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจำนวนกรรมการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 > คลิก
 สรุปย่อระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฯ (พัสดุ) > คลิก
 สรุปสาระสําคัญ หนังสือเวียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
 สิทธิในการลาของข้าราชการ > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ.2561 > คลิก 
 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก
 ขั้นตอนการดำเนินการ จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ > คลิก 
 กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ > คลิก 
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ > คลิก
 ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 > คลิก
 ราชกิจจานุเบกษา ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษาที่ขอใช้พื้นที่วัดหรือที่ธรณีสงฆ์เป็นที่ตั้งของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์และมติมหาเถรสมาคม ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  ฉบับ 2561  |  ฉบับ 2551
 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก
 (ตัวอย่าง)แบบคำร้องขอย้ายครูตาเกณฑ์ > คลิก 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาข้าราชการ พ.ศ.2555 > คลิก คู่มือ

คู่มือการลา การได้รับเงินเดือน และการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ > คลิก
@ คู่มือบริหารงาน 4 ฝ่าย > คลิก 
@ คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา > คลิก
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 > คลิก 
@ คู่มือการลา การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา สำหรับข้าราชการ > คลิก 
@ ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก 
คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการฯ > คลิก 
คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก 
@ คู่มือการบริหารงาน 4 ฝ่าย > คลิก 
คู่มือการปฏิบัตงิานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
@ คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย > คลิก 
@ รวมไฟล์งานธุรการในชั้นเรียน > คลิก 
@ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายนักเรียน > คลิก 
@ คู่มือการจำหน่ายนักเรียน > คลิก 
@ คู่มือการปฏิบัติงาน AMSS++ > คลิก
@ คู่มือประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านระบบสารสนเทศด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
@ คู่มือการใช้งานระบบ e-GP (กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง) สำหรับหน่วยงานของรัฐ จัดทําโดยกลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองการพัสดุภาครัฐ > คลิก
คู่มือการใช้งานระบบ e-GP ฉบับย่อ(ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง–ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์)สำหรับหน่วยงานภาครัฐ > คลิก 
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน > คลิก

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ANDUYj3T4Dh8A0M&cid=DFBA0ED4F9C94066&id=DFBA0ED4F9C94066%217669&parId=root&o=OneUpประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ (มาตรา 44) 
ตอนที่ 1 


ตอนที่ 2

 เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] > คลิก
    - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net > คลิก 
    - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. > คลิก 
    - Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 + ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 > คลิกตรวจสอบบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผ่านระบบออนไลน์ > คลิก   
Comments