ติดตามครูบรรจุใหม่ 57


21-22 มกราคม 2557

    การประชุมสรุปผลการติดตามและนิเทศครูบรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรุปผลการติดตามและนิเทศครูบรรจุใหม่ วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครู วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับครูบรรจุใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูบรรจุใหม่สาขาต่างๆ 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา (ต้น/ปลาย) สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โลก ดาราศาสตร์ อวกาศ จากสังกัดต่างๆ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร สพฐ.(สพม/สพป) จากจังหวัด กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว และมหาสารคาม จำนวน 269 คน 
    ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 49 คน 
    ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ศึกษานิเทศก์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ / นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์

กิจกรรม เนื้อหาสาระ : 
    พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ประชุมศึกษานิเทศก์สรุปการติดตามผล / ครูบรรจุใหม่เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโปสเตอร์และศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ของเพื่อนครู โดยเดินชมผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Gallery Walk) / คณะกรรมการประเมินให้คะแนน / ตัวแทนศึกษานิเทศก์นำเสนอรายงานผลการติดตามและนิเทศครูบรรจุใหม่ทุกหลักสูตร / จัดเลี้ยงและมอบรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่น / ครูบรรจุใหม่ที่ได้รับรางวัลของทุกหลักสูตรนำเสนอผลการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ / พิธีมอบวุฒิบัตร

ติดตามครูบรรจุใหม่


ติดตาม ชมอัลบั้มภาพจาก สสวท. ได้ที่นี่
    หลักสูตร ICT ประถมศึกษา

      หลักสูตร ICT ประถมศึกษา
        นางสาวศิวพร  สุขตะโก
        นายเปรม  สวนฟัก

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726308454054779&set=a.726285280723763.1073741869.281714791847483&type=3&theater
      
หลักสูตร ICT มัธยมศึกษา 
        นายประพจน์  เอี่ยมจินดา
        นางสาวกัลติภา  ทองอุ่น

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726307714054853&set=a.726285280723763.1073741869.281714791847483&type=3&theater

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ม.ต้น
    
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726304847388473&set=a.726285280723763.1073741869.281714791847483&type=3&theater
นางสาวจมาพร แก้วพันเดิม

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=726304864055138&set=a.726285280723763.1073741869.281714791847483&type=3&theater
นางสาวธิดาณัฐ สายสุนทร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
        นางสาวเรณู กระเป๋าทอง
        นายสัจจพันธ์ วันเพ็ญ ครูนำร่องบรรจุใหม่ สสวท. 
Comments