ตรวจติดตาม57


คณะที่ 1
 23 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดดอนหวาย
 24 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดละมุด
 25 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
 28 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดกกตาล
 30 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดบัวปากท่า


คณะที่ 2
 17 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
 18 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดศิลามูล
 22 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดท่าพูด
 25 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
 30 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดท่าตำหนัก

คณะที่ 2


คณะที่ 3 
 16 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดไร่ขิง
 21 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
 23 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดบอนใหญ่
 24 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดนราภิรมย์
 25 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านหนองปรง
 29 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านฉาง


คณะที่ 4
 17 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (น)
 18 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
 21 ก.ค. 2557  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
 22 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดบางช้างใต้
 23 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านดอนทอง

คณะที่ 4

คณะที่ 5
 15 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดบางพระ
 16 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านคลองโยง
 29 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดบางหลวง
 30 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
 31 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดตุ๊กตา


คณะที่ 6   
 16 ก.ค. 2557   โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 
 17 ก.ค. 2557   โรงเรียนวัดลานคา         
 18 ก.ค. 2557   วัดท่าข้าม
 29 ก.ค. 2557   วัดราษฎร์ศรัทธาราม
 30 ก.ค. 2557   วัดไทร 

คณะที่ 6


คณะที่ 7
 21 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดสรรเพชญ
 22 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดมะเกลือ
 23 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
 24 ก.ค. 2557  โรงเรียนบ้านลานแหลม
 25 ก.ค. 2557  โรงเรียนวัดนิลเพชร 

ติดตามคณะที่ 7

Comments