ห้องเรียนออนไลน์Virtual Class Room Demo

ห้องเรียนเสมือนจริง
Virtual Class Room

http://www.thaiwbi.com/
    เว็บไซต์นี้มุ่งพัฒนาระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ในรูปแบบ E-Learning โดยใช้ Web based instruction เป็นเครื่องมือ (Tool) หรือเรียกกันว่า WBI ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นลักษณะ Virtual Classroom
http://www.school.net.th/
http://www.caistudio.info/index.php

Comments