ครูรู้วิจัย


# สถิติที่เราใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน คือ
1. ร้อยละ
2. ค่าเฉลี่ย
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. ทดสอบค่า t-test
        กรณี 1 กลุ่ม เช่น ถ้าเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียน(pre-test) กับคะแนนสอบหลังเรียน(post-test) เราก็ใช้การทดสอบ t-test แบบ Dependent
        กรณี 2 กลุ่ม เช่น ถ้าเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างกลุ่มทดลอง กับกลุ่มสอนตามปกติ เราก็ใช้การทดสอบ t-test แบบ independent
5. ค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม (E1 ,E2) ได้แก่ ชุดกิจกรรม วิธีสอน รูปแบบการสอน สื่อการสอน แบบฝึก บทเรียนออนไลน์ เกม เป็นต้น
6. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย
        ค่าความเที่ยงตรงโดยอาศัยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)
        ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบ
        ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบสื่อ เนื้อหา

การเขียนวัตถุประสงค์และคำถามการวิจัย : การวิจัยและพัฒนา(R&D)เพื่อขอเชี่ยวชาญ (คลิป) > คลิป 

รายงานการวิจัย เรื่อง ข้อบกพร่องของผลงานทางวิชาการ ที่เสนอเพื่อขอและเลื่อนเป็น“วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ” > คลิก 

- สถิติที่ใช้บ่อยสำหรับการวิจัยในชั้นเรียน(มานี แสงหิรัญ) > คลิก 

- การทดสอบประสิทธิภาพ E1/E2 ต้นฉบับที่ถูกต้อง โดย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ คลิก 

- การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน ดย ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ > คลิก  

- วิธีอ่านค่าคำนวณ t-test จาก Excel > คลิก 

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนกว่า 250 เรื่อง > คลิก 

- วิจัยในชั้นเรียน กว่า 1000 เรื่อง > คลิก  

เว็บไซต์การเรียนรู้ประภัสรา โคตะขุน คลิก  เพ็จเฟซบุ๊ก

- จับมือทำ..วิจัยในชั้นเรียน > คลิก

- วิจัยในชั้นเรียน > คลิก

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน วิจัยหน้าเดียว 184 เรื่อง คลิก ตัวอย่างงานวิจัย R&D

- การพัฒนาชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนิอัลกอริทึมแบบโฟลวชาร์ตสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Development of Instructional Packages on Flowchart Algorithms Writing for the 8
th Grade Students มนัญญา งามวงศ์วาน > คลิก

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) รายวิชาสุขศึกษา เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 > คลิก  Comments