ภัยโควิดสู้วิกฤติการศึกษา

ประสานงาน
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

สารนิเทศ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

        การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) สพป.นครปฐม เขต 2

กลุ่มมณฑลนครชัยศรี > คลิก 
กลุ่มห้วยพลู > คลิก 
กลุ่มพุทธรักษา > คลิก 
กลุ่มแหลมบัว > คลิก 
กลุ่มไร่ขิงพัฒนา > คลิก 
กลุ่มท่าจีนก้าวหน้า > คลิก
กลุ่มเพชรจินดา > คลิก 
กลุ่มบางภาษี + บางเลนใต้ > คลิก 
กลุ่มบางเลน > คลิก 
กลุ่มเพชรบัวงาม > คลิก 
กลุ่มบางหลวง > คลิก 
กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก แจ้งข่าว ประสานงาน

คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ > คลิก  
# (สไลด์)การจัดการเรียนการสอนทางไกล Covid19 ระลอกใหม่ > คลิก 
(เอกสาร) แนวทางการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
# ประชุมทางไกล แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th สำหรับชั้นมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1/2 > คลิก  |  2/2 > คลิก 
# ข้อมูลการเปิดเรียนจากการประชุม ก.ต.ป.น. ของ สพป.นครปฐม เขต 2(18 มิ.ย.63) > คลิก 
# กรมอนามัย แนะ โรงเรียนจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำพื้นที่ครัว โรงอาหาร ก่อนเปิดเรียน > คลิก
# การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 > คลิก
# ศธ.ออกประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ > คลิก
# แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
# ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 > คลิก
# ศธ.กำหนด 7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก
# แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา > คลิก 
# หนังสือขอการรับรองของสถานศึกษา > คลิก 
# แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) > คลิก 
# ตัวอย่างแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
# เอกสารเผยแพร่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. > คลิก
# แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษา > คลิก 
# คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 > คลิก
# แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) > คลิก 
# แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล > คลิก
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (28 พฤษภาคม 2563) > คลิก
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในวันเปิดภาคเรียน > คลิก 
สารบัญ “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19” (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV) > คลิก 
แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G Suite for Education หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการ คลิก    
    3) www.obectv.tv 
# (คลิป) การประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19” > คลิก
# เอกสารจากการประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อมอบนโยบายเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  > คลิก 
# สรุปสาระสำคัญ การประชุม (สรุปโดยทีมงาน เพจ TheTeacher) > คลิก 
บทบาทของผู้ปกครอง คลิก 
# บทบาทของโรงเรียน > คลิก 
# ตารางสอนการจัดการเรียนการสอน > คลิก 
# บทสรุป Learning From Home และ HBL:Home Base Learning จากบทความในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ > คลิก 
# คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 > คลิก 
# e-Book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา > คลิก 
# คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก 
# หนังสือแจ้งให้เข้ารับการอบรม > คลิก
# เอกสารแจ้งสำรวจความพร้อม > คลิก
# แบบสำรวจฯ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/102327300_2955795104502991_8157417363391180906_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/7297.jpg

        แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563  มี 2 รูปแบบ ได้แก่
        รูปแบบที่ 1 การเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  โดยเรียน 50 นาทีผ่านช่องทีวีและเว็บไซต์ และ 10 นาทีสื่อสารผู้ปกครองและนักเรียนด้วยระบบโทรศัพท์ Line และอื่น ๆ
        นักเรียน จะต้องดูตารางสอนออกอากาศล่วงหน้า 1 วัน ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน เข้าเรียนผ่านโทรทัศน์ และสรุปองค์ความรู้จากบทเรียน เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้ สอบถามข้อสงสัยโดยสื่อสารกับครูผ่านกลุ่ม Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ
        ผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่เรียนที่บ้าน ศึกษาทำความเข้าใจตารางสอนและแผนการเรียน ดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน ติดต่อสื่อสารกับครูผ่านโทรศัพท์ Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ และพบปะกับครูกรณีมีข้อจำกัดในการเรียน
        ครูผู้สอน ดาวน์โหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ จัดเตรียมเอกสารใบงานแบบฝึกหัดให้นักเรียนและผู้ปกครอง มอบใบงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนและผู้ปกครอง สื่อสารกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านโทรศัพท์ หรือ Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ รวมทั้งเยี่ยมพบปะนักเรียน พร้อมรับส่งแฟ้มงานของนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
        โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จัดประชุม Video Conference กำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอน และรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
        รูปแบบที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 4-6 ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านออนไลน์ (Online Real-Time Learning OBEC TV) 13 ช่อง  โดยเรียน 30 นาทีผ่านคลิป VTR จากครูต้นแบบ และ 20 นาทีผ่านครูประจำวิชาด้วย Video Conference
        นักเรียน เข้ากลุ่ม Line/Facebook/ช่องทางอื่น ๆ ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน/ใบงาน/ใบกิจกรรมล่วงหน้า 1 วัน เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ที่ครูออกแบบ เข้าเรียนผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนกับครูประจำวิชา ผ่าน Video Conference และสรุปองค์ความรู้จากบทเรียน ส่งผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
        ผู้ปกครอง ศึกษาตารางสอนและแบบเรียนล่วงหน้า สนับสนุนการเตรียมเครื่องมือสัญญาณการเรียนออนไลน์ สนับสนุนนักเรียนสืบค้นงาน จัดทำแฟ้มความรู้ใบงานและแบบทดสอบ ติดต่อสื่อสารครูประจำชั้น/วิชา ผ่านกลุ่ม Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ
        ครูผู้สอน สำรวจความพร้อมนักเรียนรายบุคคล ศึกษาการใช้โปรแกรมออนไลน์ เตรียมและออกแบบกิจกรรมใบงานที่เหมาะสม จัดการเรียนรู้ตามคลิป VTR ดำเนินการสอนและมอบใบงานหรืออื่น ๆ ผ่านระบบ Video Conference ทบทวนเพิ่มเติมบทเรียนผ่านระบบ Video Conference และประสานผู้ปกครองนักเรียนผ่าน Line หรือ Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ
        โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา สำรวจความพร้อมผู้ปกครองนักเรียน สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง สนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จัดประชุม Video Conference กำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอน และรายงานผลการดำเนินงานสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
        รูปแบบอื่น ๆ  
- Application ที่ใช้ในการจัดการเรยนการสอนออนไลน์ และการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/51.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/classroom.jpg


ความเคลื่อนไหว / การดำเนินการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ ว605 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก 
ประเด็นการรายงาน เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน 21 พ.ค.- 17 มิ.ย.63 ได้แก่ ความพร้อมด้านระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล, โรงเรียนและครู, ผู้ปกครอง, ผู้เรียน และปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ ให้เขตพื้นที่ฯรายงาน สพฐ. ภายใน 15 มิ.ย. 63 > คลิก
@ แบบรายงาน(Online) การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ช่วงที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 > คลิก 
@ (คลิป) แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนตามมาตรการเปิดเรียนปลอดภัย(กระทรวงสาธารณสุข) การวางแนวทางให้เกิดความปลอดภัยจากโรค ดังนี้ > คลิก
    1. โรงเรียนต้องมีการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยตัดวงจรโรคได้ และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองแจ้งประวัติเสี่ยงต่างๆ และเตรียมพร้อมก่อนจะกลับสู่โรงเรียน
    2.ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน ไม่ถอดหน้ากากออกเมื่ออยู่ในห้องเรียน
    3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอภายในโรงเรียน
    4.จัดรูปแบบให้มีการเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน และในห้องเรียนต้องจำกัดให้เด็กอยู่กลุ่มก้อนขนาดเล็ก หากเกิดเหตุโรคระบาด จะทำให้ติดตามและค้นหาสาเหตุได้ไว
    5.ทำความสะอาดโรงเรียน หรือพื้นผิวที่มีการสัมผัส หรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น สนามเด็กเล็ก มีการสลับสับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ส่วนรวม และจำกัดจำนวนการใช้แต่ละครั้ง
@ ประเด็นเนื้อหาในแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (สำรวจโดยครู/โรงเรียน)  
    - จำนวนบุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงเรียนขยายโอกาศทางการศึกษา
    - อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนทางไกลได้ (คอมพิวเตอร์ (PC), คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน, สมาร์ททีวี, โทรทัศน์จอแบน, โทรทัศน์ธรรมดา (รุ่นเก่า), โทรทัศน์ที่มีระบบจานดาวเทียม KU-Band (จานทึบ) สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, 
    - สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนทางไกลเป็นแบบใด, ประสิทธิภาพหรือความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณบ้าน, 
แบบสำรวจฯ สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ปิดระบบรายงาน 8 พ.ค. 2563 (สำรวจโดยเขตฯ)
    - จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตใช้งาน
    - จำนวนนักเรียนทั้งหมดที่*ไม่มี*โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตใช้งาน 
    - จำนวนผู้ปกครองทั้งหมดที่*ไม่มี*โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตใช้งาน 
    - จำนวนบ้านของนักเรียนที่มีทีวีธรรมดาหรือสมาร์ททีวี
    - จำนวนบ้านของนักเรียนที่*ไม่มี*ทีวีธรรมดาหรือสมาร์ททีวี
    - จำนวนผู้ปกครองที่มีเวลาดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์วันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่ เวลา08.00น.ถึง16.00น.
    - จำนวนผู้ปกครองที่*ไม่มี*เวลาดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์วันจันทร์-วันศุกร์ตั้งแต่ เวลา08.00น.ถึง16.00น. 
    - จำนวนผู้ปกครองที่สามารถมีความสะดวกพบครูได้อย่างน้อย1วัน ในวันจันทร์-วันศุกร์
    - จำนวนผู้ปกครองที่สามารถมีความสะดวกพบครูได้อย่างน้อย1วัน ในวันจันทร์-วันศุกร์
    - จำนวนผู้ปกครองที่ไม่สามารถสะดวกพบครูได้ในวันจันทร์-วันศุกร์ 
@ การอบรมผ่านระบบทางไกล การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
    - โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) > คลิก
    - โรงเรียนวัดทรงคนอง(กิมไน้บำรุงวิทย์) > คลิก
    - โรงเรียนวัดเกษตราราม > คลิก
    โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว > คลิก
    - โรงเรียนวัดละมุด > คลิก


@ เอกสาร​ประกอบ​การประชุม​ > คลิก
@ สรุปสาระสำคัญการประชุม > คลิก
@ สร้างแผนที่ เตรียมเยี่ยมบ้านนักเรียนจาก Google Maps https://youtu.be/DAB6QmU80rU 
@ การใช้งาน Application สำหรับ การรับชม การเรียนการสอนทางไกล DLTV ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 
    1. iOS (version 11.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ App Store พิมพ์คำว่า DLTV
    2. Android (version 4.0 ขึ้นไป) ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play / Play Store พิมพ์คำว่า DLTV
        - คู่มือการติดตั้งและใช้งาน > คลิก
        - วิดีโอการติดตั้ง > คลิก
@ แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับผู้ปกครอง > คลิก
แบบบันทึก การเข้าเรียน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครู > คลิก
@ บทเรียน DLTV อนุบาล-ม.3 ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 633 ลิงก์ > คลิก
ตารางการจัดอบรม G Suite for MOE (สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ)
     Facebook > OBEC Channel  https://www.facebook.com/obectvonline


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/95730460_2905627482997644_256796532714504192_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/95699201_1134255093577642_2234223072343228416_n.jpg


ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. > คลิก
# ระบบรายงาน E-Covid-19 สพฐ. > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/wikvti/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A1.jpg

ตารางออกอากาศ DLTV

ประถมศึกษาปีที่ 1 > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ 3 > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ 4 > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ 5 > คลิก
ประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก

มัธยมศึกษาปีที่ 1 > คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก

เข้าสู่เว็บไซต์โดยตรง  > คลิก 


ช่องสัญญาณทีวี ดิจิตอล
สำหรับการเรียนการสอนทางไกล

ระดับชั้น อนุบาล 1 ช่อง 5
ระดับชั้น อนุบาล 2 ช่อง 6
ระดับชั้น อนุบาล 3 ช่อง 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 8
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 9
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 12

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ช่อง 13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ช่อง 14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ช่อง 15

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ช่อง 17
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ช่อง 19
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ช่อง 20


บทเรียน DLTV 

ระดับชั้นอนุบาล 1 
    ภาคเรียนที่ 1 > คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2 > คลิก

ระดับชั้นอนุบาล 2 
    ภาคเรียนที่ 1 > คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2 > คลิก 

ระดับชั้นอนุบาล 3 
    ภาคเรียนที่ 1 > คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2 > คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์  
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาศิลปะ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาศิลปะ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาการคำนวณ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาศิลปะ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาการคำนวณ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาศิลปะ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาคอมพิวเตอร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชานาฏศิลป์ 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาทัศนศิลป์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาเทคโนโลยี
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาดนตรี 
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาดนตรี 
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
วิชานาฏศิลป์ 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาทัศนศิลป์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาเทคโนโลยี
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาคณิตศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาวิทยาศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาอังกฤษ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาภาษาไทย
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาสุขศึกษาและพละศึกษา
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาดนตรี 
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
วิชานาฏศิลป์ 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาการงานอาชีพ
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาทัศนศิลป์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาเทคโนโลยี
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก 
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก
วิชาประวัติศาสตร์
    ภาคเรียนที่ 1  คลิก   
    ภาคเรียนที่ 2  คลิก

ขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ DLTV
เพิ่มเติม > คลิก


ĉ
Webmaster Supervisory,
6 พ.ค. 2563 22:42
Comments