โรงเรียนวิถีพุทธ

          โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ พ.ศ. 2555 จำนวน 12,159 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดำเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางดำเนินการเดิม ยกร่างเป็น แนวทางดำเนินการ ที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง   สอดคล้องกับตัวชี้วัด แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่าง ได้นำร่างฯ ไปสอบถาม ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องหลายครั้ง รวมทั้ง ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา แนวทางดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย

          1. ด้านกายภาพ 7 ประการ

          1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ

          1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน

          1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน

          1.4 มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดำรัสติดตามที่ต่างๆ 

          1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น        

          1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม

          1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ 100 %

2. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ  4 ประการ

           2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน  

           2.2 ทำบุญใส่บาตร ฟังเทศน์ 

           2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                           

           2.4 สวดมนต์แปล

          3. ด้านการเรียนการสอน   5 ประการ

                    3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                

                    3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   

                    3.3 ครู พานักเรียนทำโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

                    3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้     

                    3.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

          4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน 5 ประการ

                    4.1 รักษาศีล 5  

                    4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม

                    4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                    

                    4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ 

                    4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก

          5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ

                    5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน

                    5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                        

                    5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน         

                    5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่น ความรู้สึกที่ได้ทำความดี

                    5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี  

                    5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย

                    5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง   

                    5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ำเสมอ

Comments