PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/6%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.jpg

เรื่องเล่าข่าวแจ้ง

 ตัวอย่างและความหมายการบันทึก Logbook (ดร.เอมิ สิริรัฏฐ์) >>> คลิก  
 ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน >>> คลิก 
 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (21 ส.ค.2560) >>> คลิก 
 ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ >>> คลิก  
 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (5 ก.ค. 2560) >>> คลิก   
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) >>> คลิก 
 ทำความรู้จัก "e-Portfolio" แฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมพร้อมก่อนประเมินวิทยฐานะ >>> คลิก
 ระบบวิทยฐานะ e-Portfolio >>> คลิก 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เรวณี ชัยเชาวรัตน์ >>> คลิก
 เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระหว่าง
วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2560
     PLC ในภาพรวมของ สพฐ. (นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) คลิก 
     รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์) คลิก 
     กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา ในระดับ สพท.(นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก) คลิก
     กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา (นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด) คลิก 
     แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา (นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) คลิก 
     สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา คลิก 
 เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 
     ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช >>> คลิก
     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์ >>> คลิก
     PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา โดย ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์ >>> คลิก
     เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ >>> คลิก  
 ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู >>> คลิก
 ศธ. พลิกโฉมระบบ"วิทยฐานะครู"  >>> คลิก
 การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มีนาคม 2560 >>> คลิก  
 ข่าว หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" คลิก
 บทความ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community) >>> คลิก
 ว4/2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก 
 PLC คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ?  >>> คลิก  
 PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาไทย (ณรงค์ ขุ้มทอง) >>> คลิก
 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ PLC อย่างยั่งยืน >>> คลิก
 ปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประเด็น ป.โท ลดระยะเวลา >>> คลิก
 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 60 >>> ว2614 หนังสือแจ้ง สพท.   |  ว2615 หนังแจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
 ว23/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  >>> คลิก 
 สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ >>> คลิก
 ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านรายละเอียด
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านเพิ่มเติม
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ >>> คลิก 
 ว.20 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ >>> คลิก 
 เอกสาร ระบบทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ >>> คลิก 
 คูมือการใชระบบทดสอบมาตรฐานความรูออนไลน >>> คลิก 
 ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ >>> คลิก
 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล >>> คลิกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

*********************************** ************************************* * **********************************
https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdzVUS0tPUDVyM0k/view?usp=sharing   https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMX0RTSHkyaGl4RVE/view?usp=sharingหลักเกณฑ์เดิม ยกเลิก
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

(เกณฑ์เดิม)


 
http://www.spburi.com/2560/04/1%20%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20PLC%20%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%20Thailand%204.0.pdf


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยและเลื่อนวิทยฐานะ (เดิม)
                     คู่มือการประเมินสายงานการสอน >>> คลิก
                     คู่มือการประเมินสายนิเทศ >>> คลิก
                     คู่มือการประเมินสายบริหารการศึกษา >>> คลิก
                     คู่มือการประเมินสายบริหารสถานศึกษา >>> คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://training.obec.go.th/#/Login

http://www.otepc.go.th/

http://www.ksp.or.th/ksp2013/home/

http://hrd.obec.go.th/index1.html

สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>> คลิก

http://www.tepeonline.org/index.php

http://teachforthailand.org/TH/fellowship.php

https://thaimooc.org/คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย


หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) >>> คลิก Comments