วิทยฐานะ/วPAเรื่องเล่าข่าวแจ้ง

 ชวนติดตามการบรรยายสรุปภาพรวมของระบบ PA และตอบข้อข้องใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA
(ดูย้อน-ภาคเช้า) > คลิก 
(ดูย้อน-ภาคบ่าย) > คลิก 
เอกสารประกอบการบรรยายภาคเช้า > คลิก
 วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA (ก.ค.ศ.) > คลิก  
 แนวทางการขอเลื่อนวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
        - (คลิป EP1) ความชัดเจนของเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ 2564 คลิก 
        - (คลิป EP2) ความชัดเจนของเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ 2564 > คลิก 
        - (คลิป EP3) ว.17--ว.21--ว.PA มีอย่างไรบ้าง > คลิก 
        - (คลิป EP4) การสอบ CEFR (สำหรับครูเอกภาษาอังกฤษ) > คลิก 
        - การสอบ Versant (สำหรับครูเอกอื่น) > คลิก 
        - (ตลิป) สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ 2564 ตำแหน่งครู (22 ม.ค.64) > คลิก 
        - (คลิป) ผู้อำนวยการโรงเรียนจะนำ PLC ไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครูตามเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ได้อย่างไร > คลิก
        - Feedback จากผู้นำ PPARS Model ไปใช้จริง > คลิก 
 Fan Page Face Book สื่อการสอน by ครูหมู > คลิก 
 การประเมินวิทยฐานะครู ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA > คลิก   
 เส้นทางสู่ คศ.4 ครูเชี่ยวชาญ > คลิก
 สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด > คลิก 
 ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครู > คลิก  
 เลขาธิการคุรุสภาไขข้อข้องใจ ใบประกอบวิชาชีพครู ฉบับใหม่ > คลิก  
 การทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 > คลิก  
 ชั่วโมงสอน ต่อสัปดาห์ ของคุณครู สพฐ. > คลิก 
 ผลงานทางวิชาการ ทำตามนี้ไม่มีตก (ดร.บุญลือ ทองอยู่) > คลิก  
 PLC ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่อ่านออกเขียนได้100 % > คลิก
 ทัศนะการทำ ว.21 > คลิก 
 ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวิชาการบนเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา > คลิก
 กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ > คลิก 
 PLC ทำตามได้ไม่ยาก!! เจาะลึกทีละขั้นตอน > คลิก 
 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก 
 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก 
 สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (22 กุมภาพันธ์, 2019) > คลิก
 ว26/61 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (28 ธ.ค.61) > คลิก 
 เตรียมเอกสารทำ ว21 > คลิก  
 ทำแฟ้มเตรียมเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 3 ด้าน 13 แฟ้ม > คลิก
 แนวทางการเตรียมแฟ้มผลงานเพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด) > คลิก  
 แนวทางการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู(ว21) ด้านที่1 ข้อที่1.1  > คลิก
    - แนวทางการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายผู้สอน > คลิก 
    - ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู้ > คลิก 
    - ตัวชี้วัดที่ 1.4 การวัดและปรัเมินผลการเรียนรู้ > คลิก 
    - ตัวชี้วัดที่ 2.2 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน > คลิก 
    - ตัวชี้วัดที่ 2.3 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน > คลิก 
    - การรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู (รายปีการศึกษา) วฐ.2 > คลิก  
    บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน > คลิก
    - การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เริ่มจากการศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ ภาระงานที่คาดหวังว่าจะได้จากการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งเมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการผลิตสื่อ การนำใช้ไปใช้งาน และที่สำคัญคือการประเมินการใช้สื่อจากนักเรียน เพื่อจะได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้สื่อให้ดีขึ้น > แบบบันทึกการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอน > คลิก
 คำชี้แจง+แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (30 ต.ค.61) > คลิก
 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก  
 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ > คลิก  
 ที่ศธ 04009/ว๘๓๔๘ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐) > คลิก 
 การพัฒนาครูในรูปแบบใหม่อย่างครบวงจร (training.obec.go.th) > คลิก  
 ตัวอย่างและความหมายการบันทึก Logbook (ดร.เอมิ สิริรัฏฐ์) > คลิก  
 ตัวอย่างไฟล์งานการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC & Logbook คลิก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) > คลิก 
 ตัวอย่างการยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงเปลี่ยนผ่าน คลิก 
 การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 (21 ส.ค.2560) > คลิก 
 ครูต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อเข้าสู่ระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ > คลิก 
 สรุป PLC สิ่งที่ครูต้องเข้าใจ (ครูอิสานดอทคอม) > คลิก
 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (5 ก.ค. 2560) > คลิก 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) > คลิก 
 ทำความรู้จัก "e-Portfolio" แฟ้มเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ เตรียมพร้อมก่อนประเมินวิทยฐานะ > คลิก
 ระบบวิทยฐานะ e-Portfolio คลิก 
 ประกาศผลหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู คลิก
 ศธ. พลิกโฉมระบบ"วิทยฐานะครู"  > คลิก
 การเสนอโครงการหารือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ โดย ท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 มีนาคม 2560 > คลิก  
 ข่าว หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ รูปแบบ "PLC หรือชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" คลิก
 ว4/2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 PLC คืออะไร ? สำคัญอย่างไร ? คลิก  
 PLC มิติใหม่ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพการศึกษาไทย (ณรงค์ ขุ้มทอง) > คลิก
 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ PLC อย่างยั่งยืน > คลิก
 ปรับปรุงเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ประเด็น ป.โท ลดระยะเวลา > คลิก
 การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 60 > ว2614 หนังสือแจ้ง สพท.   |  ว2615 หนังแจ้งโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก
 ว23/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) คลิก 
 สถานี ก.ค.ศ. การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ > คลิก
 ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะ หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง  อ่านรายละเอียด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
        1. รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป > คลิก
        2. แบบคำขอ แบบรายงาน และแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน > คลิก
        3. แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ 1-3) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ (แบบ 4) และแบบเสนอรายชื่อ (แบบ 5)  > คลิก
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง > คลิก 
 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะและการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะครูชำนาญการ > คลิก 
 ว.20 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ > คลิก 
 ก.ค.ศ.สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครูแบบใหม่ > คลิก
 บัญชีรายชื่อผลงานดีเด่นที่ สพฐ. เห็นว่ามีคุณภาพเทียบเคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป จำนวน 205 รางวัล > คลิก
 ตัวชี้วัดเกณฑ์ประเมินครู (10 ต.ค.60) > คลิก
 PPT ว 21 จ.เชียงใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2561 > คลิก
 เกณฑ์การพัฒนาครูสายการสอน 2560 > คลิก
 เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ 2560 > คลิก
 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) > คลิก
 คู่มือการใช้งาน Logbook > คลิก
 มาตรฐานตำแหน่งสายผู้สอน 2560 > คลิก เอกสารเกี่ยวกับ ว21/2560 > คลิก   
 หนังสือแจ้งเวียน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(30 ต.ค.61) > คลิก  
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน > คลิก
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน > คลิก
แบบประเมินวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.21 (ไฟล์ Word)  
    1. แบบคำขอ คลิก    
    2. แบบประเมินรายปี > คลิก 
    3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี > คลิก 
    4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ > คลิก 
    5. คู่มือการประเมิน > คลิก 
    6. เกณฑ์ใหม่ ฯ > คลิก 
    7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน > คลิก 
    8. หนังสือ plc  > คลิก 
    9. ดาวน์โหลด ID Plan > คลิก 
 คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา) > คลิก 
คู่มือการดำเนินงาน PLC ในระดับสถานศึกษา (ดร.ธีระพงศ์ แสงสิทธิ์) > คลิก
คู่มือถ่ายโอนข้อมูล > คลิก
คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) > คลิก 
 แบบฟอร์ม SAR ครู ฉบับ 4 มาตรฐาน > คลิก
 ระบบ Training OBEC > คลิก   
 คู่มือการใช้งานพัฒนาครู Training OBEC > คลิก 
 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook for Teacher) > คลิก  
 ชั่วโมงปฏิบัติงาน 800-900 ชั่วโมงต่อปี ของครู (17 ตุลาคม 2560) > คลิก 
 คู่มือการใช้ Log Book สําหรับข้าราชการครูสายงานการสอนเพื่อขอประเมินวิทยฐานะ > คลิก
 ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู : Logbook for Teachre (นิพนธ์ เบญจกุล) > คลิก
 คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"สู่สถานศึกษา สำนักพัฒนาบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับสมบูรณ์) > คลิก
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เรวณี ชัยเชาวรัตน์ > คลิก
 เอกสาร ระบบทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระหว่าง
วันที่ 26 เม.ย. – 3 พ.ค. 2560
         PLC (ครูจารุจิตต์ ธีรพร โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก) > คลิก
         PLC ในภาพรวมของ สพฐ.(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) > คลิก 
         รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์) > คลิก 
         กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา ในระดับ สพท.
(นางสุดา สุขอ่ำ ผอ.สพป.นครนายก) คลิก
         กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อน PLC สู่การศึกษาในระดับสถานศึกษา 
(นายนพรัตน์ รุ่งโรจน์ ผอ.รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด) > คลิก 
         แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในระดับ สพท. และระดับสถานศึกษา 
(นายปราโมทย์ แสนกล้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2) > คลิก 
         สรุปการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา > คลิก 
 เอกสารประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา สำหรับศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2560 ณ.โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 
         ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ผอ.เกศทิพย์ ศุภวานิช) คลิก
         PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (นายสมชาย มิตรมูลพิทักษ์) คลิก
         PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในสถานศึกษา (ผอ.นพรัตน์ รุ่งโรจน์) คลิก
         เรียนรู้กรณีศึกษา Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากผู้ปฏิบัติจริง (ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ และ คณะ) คลิก  
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยและเลื่อนวิทยฐานะ (เดิม)
         คู่มือการประเมินสายงานการสอน > คลิก
         คู่มือการประเมินสายนิเทศ คลิก
         คู่มือการประเมินสายบริหารการศึกษา คลิก
         คู่มือการประเมินสายบริหารสถานศึกษา คลิก เอกสารใกล้ตัวครู

1.แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครู > คลิก
2.การเลื่อนเงิน ว.20 > คลิก
3.แบบบันทึก (PLC) > คลิก
    - แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม plc > คลิก
4.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน > คลิก
5.การใส่แฟ้ม ครูผู้ช่วยฉบับใหม่ > คลิก
6.บันทึกหลักฐาน 13 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว.21/2560 > คลิก
7.แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว.21 ไฟลWord 
    7.1.แบบคำขอ > คลิก
    7.2.แบบประเมินรายปี > คลิก
    7.3.แบบสรุปประเมิน 5 ปี > คลิก
8.แบบคำร้องขอย้ายครูตามเกณฑ์ > คลิก
9.รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้อง 4 มฐ. ใหม่ > คลิก
10. แนวทางการจัดเก็บเอกสารตาม ว21 > คลิก
11. แผนพัฒนาตนเองตาม ว.21 > คลิก
12. เอกสาร 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด > คลิก
13. เอกสารและแนวทางการจัดเก็บเอกสารตามแนว ว21 > คลิก
14. คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น สำหรับสถานศึกษาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก
    - ประเภทของผลงานทางวิชาการ > คลิก 
    - เอกสารและแนวทางการจัดเก็บเอกสารตามแนว ว21 (ครูทิพย์สุดา) > คลิก
    - บันทึกตรวจสอบหลักฐานสำหรับการประเมิน3ด้าน13ตัวชี้วัด ว21/2560 > คลิก
    - รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 > คลิก 
15. ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม PLC และ แบบฟอร์ม 13 ตชว. > คลิก 
16. แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมาทดแทนเป็น PLC > คลิก 
17. เส้นทางครูมืออาชีพสำหรับครูผู้ช่วย > คลิก 
18. หลากวิถีหลายมุมมองเพื่อการสร้างครูสู่ศิษย์ฯ  > คลิก
19. สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 > คลิก  การพัฒนาครูทั้งระบบรูปแบบใหม่ พร้อมให้ครูจัดทำ PLC ไปด้วย
โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บรรยายให้กับ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่ วันที่ 28 ก.พ. 2560

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/19990388_1402074469830350_3553291328191668120_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0.jpg

ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
คลิก

แบบประเมินวิทยะฐานะ แบบใหม่ ว21/2560 (ไฟล์ Word)
1. แบบคำขอ > คลิก 
2. แบบประเมินรายปี > คลิก
3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี > คลิก
4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ > คลิก
5. คู่มือการประเมิน คลิก
6. เกณฑ์ใหม่ ฯ คลิก
7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/17098317_1319865588084379_6253964905280657947_n.jpg?attredirects=0
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (5 ก.ค. 2560) > คลิก 

คลิปการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่
(ว 21/2560)
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

DLIT PLC คลิก 


คู่มือประกอบการอบรม
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Prpfessional Learning Community)
"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"
สู่สถานศึกษา (สพฐ.) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/58379685_10205783666747163_2209614327076356096_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/58374133_10205783667027170_8062745674451517440_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%20PLC.jpg
ขั้นตอน PLC

https://drive.google.com/file/d/1D31pDJ9jjBo0vEASPIjw7e2kVJHMLx65/view?usp=sharing
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช) > คลิก

หลักการ PLC > คลิก

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.327555194731376&type=1&l=18f61b27ab

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/withythana/1575457586715.jpg
(ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล) ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ขอนแก่น
เล่ม 1 > คลิก
เล่ม 2 > คลิก
เล่ม 3 > คลิก
เล่ม 4 > คลิก
เล่ม 5 > คลิก
เล่ม 6 > คลิก
เล่ม 7 > คลิก
เล่ม 8 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMdzVUS0tPUDVyM0k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMX0RTSHkyaGl4RVE/view?usp=sharing
หลักเกณฑ์เดิม ยกเลิกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMTDRsSDRPTnltZUE/view?usp=sharing
(เกณฑ์เดิม)

https://logbook-teacher.otepc.go.th/

 การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด > คลิก
 ตัวอย่างงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 
    1.แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ครู) > คลิก
    2.แบบบันทึกการประเมินผล > คลิก
    3.ปกแฟ้ม > คลิก
    4.บันทึกตรวจสอบหลักฐาน > คลิก
    5.การจัดแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP.docx > คลิก
    6.ตัวอย่างการเขียนเอกสารในแฟ้ม (ครูณัฏฐพัฒน์) > คลิก 

ครูดีไม่มีอบายมุข (ตัวอย่าง) > คลิก 
ชวนเพื่อนครูเรียนรู้เรื่องวินัย > คลิก
วินัยครูรู้ไว้ได้ประโยชน์ > คลิก
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก 

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน > คลิก


หน้าเว็บย่อย (2): ก.ค.ศ. เกณฑ์ ว21/2560 + ว20/2561
ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
19 พ.ย. 2563 01:08
Comments