ก.ค.ศ.


ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, 02 พฤศจิกายน 2561 15:48 เขียนโดย นางสาวนิจาลักษณ์ ตั้งสวัสดิรัตน์)

ก.ค.ศ. ประกาศ หลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑    
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕:๔๘ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้เผยแพร่หนังสือ ว ๒๐/๒๕๖๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป โดยมี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดย โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๔ (๔) และ ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๗ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลการประเมินไปใช้ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
            (๑) การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอื่น ๆ 
            (๒) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
            (๓) การให้รางวัลจูงใจ 
            (๔) การให้ออกจากราชการ
            (๕) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดําเนินการประเมินปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
                ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป
                ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
๕. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี ๒ องค์ประกอบ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
                องค์ประกอบที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คะแนน ๗๐ คะแนน
                องค์ประกอบที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนน ๓๐ คะแนน
            ระดับผลการประเมินมี ๕ ระดับ ดังนี้
                        ดีเด่น (ร้อยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป) 
                        ดีมาก (ร้อยละ ๘๐.๐๐ - ๘๙.๙๙)
                        ดี (ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙) 
                        พอใช้ (ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙)
                        ปรับปรุง (ร้อยละ ๕๙.๙๙ ลงมา) 
๖. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
๗. ให้มีการกําหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและ ผู้รับการประเมิน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากข้อตกลงของส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่ําที่ได้มีการจัดทําและกําหนดไว้
๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
                (๑) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
                (๒) ผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดําเนินการประเมินตามข้อตกลงและกําหนดปฏิทิน การประเมิน ให้ทราบโดยทั่วกัน
                (๓) ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยประเมินจากเอกสาร หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา   พิจารณา
                (๔) ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้
                (๕) ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการปฏิบัติงานประสบ ผลสําเร็จ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมิน
                (๖) ผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ
                (๗) ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
๙. ให้ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานการศึกษา แล้วแต่กรณี ดําเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินของผู้รับการประเมิน เพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ในข้อ ๓.
สําหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อยสองรอบการประเมิน
๑๐. การนําผลการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การให้รางวัลจูงใจ การให้ ออกจากราชการ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ ให้หน่วยงานที่จะนําผลการประเมินไปใช้ กําหนด รายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น
๑๑. กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา        เลี่ยงไม่ได้แล้ว เกี่ยวกับ PLC LOGBOOK การอบรมครูปองครู และ ID PLAN ว่ามีความสำคัญต่อการเลื่อนเงินเดือน จึงจะขออนุญาตนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง 

        เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ในการประเมิน เลื่อนเงินเดือนครูตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562  เป็นต้นไป โดยสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ได้ดังนี้
1. จะให้คุณครูเป็นผู้ประเมินตนเองจากเอกสารหลักฐานร่องรอยต่าง ๆ
2. หลังจากนั้นจะมีคณะกรรมการ 3 ท่านมาตรวจสอบว่าที่คุณครูประเมินมานั้นสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ เพื่อที่จะให้คำแนะนำ ผอ.รร. เพื่อประเมินเลื่อนเงินเดือน
3. ผอ.รร. ประเมินเลื่อนเงินเดือน
4. ผอ.รร.จะให้คําปรึกษา แนะนําผู้รับการประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา
5. แจ้งผลการประเมินให้คุณครูผู้รับการประเมินทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประเมินเลื่อนเงินเดือนในครั้งนี้ จะมีการประเมิน 2 ครั้ง คือคุณครูประเมินตนเอง และ ผอ.ประเมินคุณครู โดยในการประเมินคุณครูผู้ถูกประเมิน จะมีส่วนร่วมในการประเมินค่อนข้างมาก เพราะจะเป็นผู้ที่ประเมินในรอบแรกจากเอกสารหลักฐานที่มี โดยในการประเมินรอบที่ 2 จะเป็นเพียงแค่การตรวจสอบความเหมาะสม ถูกต้อง ว่าสอดคล้องกับเอกสารหลักฐานที่มีหรือไม่ ซึ่งหากคุณครูมีการเตรียมการแต่เนิ่น ๆ ก็ควรจะมีคะแนนการประเมินอยู่ในดับที่สูงอย่างแน่นอน
ร่องรอยเอกสาร หรือหลักฐานในแต่ละด้าน เพื่อให้คุณครูได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเลื่อนเงินเดือนครูแบบใหม่ มีองค์ประกอบในการประเมินจะแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
            ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน)
            ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (30 คะแนน) 

        ดังภาพ > คลิกหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อน เงินเดือนครู ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑

ว20 หนังสือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา คลิก 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน คลิก 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติ คลิก 
ว19 รายละเอียดเพิ่มติม > คลิก 
ว15 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ (27 ก.ย. 61) > คลิก
ว14 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการฯ (25 ก.ย. 61) > คลิก
ว13 การนำวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งฯ ตาม ม.38ค.(2) > คลิก
ว12 หลักเกณฑ์และวิธีการฯ สายบริหารฯ (7 ก.ย. 61) > สังกัด สพฐ.  |  สังกัด กศน.  |  สังกัด สช.
ว11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งฯ ประเภทอำนวยการ (18 ส.ค.61) > คลิก
ว10 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งฯ (6 ส.ค.61) > คลิกแบบประเมินวิทยะฐานะแบบใหม่ ว.21 ไฟล์ word

1. แบบคำขอ > คลิก 

2. แบบประเมินรายปี > คลิก 

3. แบบสรุปประเมิน 5 ปี > คลิก 

4. ppt หลักเกณฑ์ ฯ > คลิก 

5. คู่มือการประเมิน > คลิก 

6. เกณฑ์ใหม่ ฯ > คลิก 

7. การประเมินผลงาน 3 ด้าน > คลิก 

8. หนังสือ plc > คลิก Comments