การยกระดับฯ ปรับข้อสอบ'57


        ผลจากการดำเนินการตามแนวคิดนี้ จึงได้จัดทำเพ็จนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ การถอดบทเรียนจากผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ตามกรอบแนวคิดที่ สพป.นครปฐม เขต 2 พัฒนาขึ้น
        เนื้อหาที่นำเสนอเป็นประเด็นจากการประเมินตนเองของครู ตามแนวทาง ขั้นตอน และโครงสร้างการพัฒนา ดังนี้
    1. การทบทวนการเรียนรู้ โดยยึดตัวชี้วัดที่มีปัญหาหรือที่ควรพัฒนา โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด การอ่าน เหตุผล การคำนวณ PISA
    2. ข้อสอบตามตัวชี้วัด (ทดสอบก่อนบทเรียน/ทดสอบหลังบทเรียน)
    3. สื่อ / วิธีสอน
    4. การเรียนรู้ของนักเรียน (ก่อนเรียน / พัฒนาการหลังเรียน)
    5. ทำอย่างต่อเนื่องครั้งละ 50 นาที 2 ครั้ง/สัปดาห์ (สอดคล้องกับประกาศ สพฐ.)
    6. มีภาระงาน/ชิ้นงาน ผลการประเมินตนเอง เดือนละ 4 ชุด 2 เดือน (การสอน การสอบ พัฒนาการของผู้เรียน)
    7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคุณครู ส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินตนเอง ตามข้อ 1 - 6 มาสู่เวทีแห่งนี้ เพื่อสื่อสารกันในระบบ ICT ให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประเมินเพื่อการพัฒนา

    ทั้งนี้ กิจกรรมที่ปฏิบัติ ได้แก่
การศึกษา : ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินนานาชาติ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนของ สพฐ. รายงานการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ตัวอย่างการประเมินตนเองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
อภิปราย : แนวทางและข้อเสนอแนะ ความเป็นไปได้ การดำเนินการเพิ่มเติม
บันทึกลงในแบบฟอร์ม : เป็นไฟล์ดิจิตัล ส่ง e-mail ถึงศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อยอด และนำเข้าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระบบ ICT ข่าว / กิจกรรม / ความเคลื่อนไหว

วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

    การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยบูรณาการ 8 กลุ่มสาระกรเรียนรู้ ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
    2. เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ และฝึกทักษะการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลด้านกระบวนการคิดและความมีเหตุผล เตรียมความพร้อมการประเมินระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 180 คน

หลักสูตร/เนื้อหาสาระ : การยกระดับคุณภาพการศึกษา (ประเด็นจากผลการประเมินระดับนานาชาติ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ)

คณะวิทยากร : คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะครู ได้แก่ นายวิรัช บังพาน ร.ร.วัดไผ่หูช้าง, นางเพ็ญศรี แต่งรุ่ง ร.ร.วัดโคกพระเจดีย์, ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม ร.ร.วัดจินดาราม, นางสาวราตรี ศรีทองเทศ ร.ร.วัดเกษมสุริยัมนาจ, นายวันชัย ฉ่ำสุวรรณวัฒนา ร.ร.วัดจินดาราม

กิจกรรม : แบ่งกลุ่มปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้และจัดทำข้อสอบด้านกระบวนการคิด ความมีเหตุผล ให้สอดรับกับการประเมินระดับชาติและระดับนานาชาติ ทั้ง 8 ลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อให้ครูนำเทคนิควิธีการไปจัดกิจกรรมการเียนรู้ในสถานศึกษา และรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเสนอต่อ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน

ผลที่คาดหวัง : 
    1. ครูได้ทบทวนผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิด การอ่าน เหตุผล การคำนวณ PISA 
    2. ครูได้ออกข้อสอบตามตัวชี้วัด โดยมีการทดสอบก่อนสอนและหลังสอน
    3. ครูได้ออกแบบวิธีสอนและเลือกใช้สื่อ
    4. ครูได้วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน
    5. ครูได้สอนตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนา สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆ ละ 50 นาที
    6. ครูได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองเดือนละ 4 ฉบับ ตามรูปแบบที่กำหนด
    7. ครูได้ส่งรายงานฯ เข้าเมลของศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียน
    8. ศึกษานิเทศก์ ประสานข้อมูล นำเข้าสู่กระบวนการ ICT จัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และประเมินเพื่อการพัฒนา

อัลบั้มรูปภาพ > คลิก

Comments